TEORI HURAIAN BAHASA

Apakah maksud teori huraian bahasa? Teori bahasa ialah pendapat atau pandangan yang dikemukakan dalam bidang bahasa. Oleh yang demikian, kita dapat memahami teori huraian bahasa sebagai pendapat yang memerihalkan teori dalam bahasa, iaitu pandangan atau pemikiran tokoh-tokoh tentang huraian
bahasa.

Terdapat empat aliran pemikiran teori huraian bahasa, iaitu;

(a) Teori Tradisional (Panini)
Teori Tradisional oleh Panini (ahli tokoh fonetik India) menganggap bahawa bahasa ialah ucapan fikiran dan perasaan manusia dengan teratur serta menggunakan alat untuk membunyikan suara. Selain itu, ciri nahu teori ini mementingkan bahasa tulisan. Dalam hubungan ini, semua bahasa mempunyai peraturan yang sama dengan bahasa Yunani. Di samping itu, semua penutur diwajibkan untuk mematuhi peraturan dan kesilapan yang dilakukan dianggap sebagai kesalahan.

(b) Teori Struktural (Bloomfield)

Teori ini dipelopori oleh Bloomfield, Edward Sapir, de Saussure dan Otto Jespersen. Mereka berpendapat
bahawa bahasa ialah sistematis, mempunyai tatabahasa yang tersendiri, hidup dan berubah. Mereka juga berpendapat bahawa perkaitan antara fonem sebagai unit bahasa yang terkecil, dan unit tatabahasa dan ayat dapat dianalisis secara konstituen terdekat. Dalam kajian nahu pula mereka berpendapat bahawa bahasa sebagai sistem yang mempunyai ciri peraturan, sistem, arbitari untuk perhubungan. Mereka menumpukan kajian terhadap fonologi, morfologi dan sintaksis. Golongan struktural juga berpendapat bahawa huraian bahasa dilakukan secara induktif. Mereka juga berpendapat bahawa huraian bahasa tidak mementingkan makna dan analisis dibuat secara luaran.
Leonard Bloomfield

(c) Teori Transformasi Generatif (Chomsky)

Teori yang dipelopori oleh Noam Chomsky ini bersetuju bahawa manusia dilahirkan dengan kecekapan semula jadi untuk berbahasa. Penutur natif berkebolehan untuk membentuk dan memahami pertuturan yang baharu. Daripada kebolehan ini, akan terbentuklah rumus-rumus bahasa secara transformasi yang lengkap berdasarkan bahasa pertama terlebih dahulu. Binaan ayat biasanya mempunyai hubungan erat antara elemen dan menggunakan simbol atau rumus untuk menganalisis nahu. Sesuatu binaan ayat dapat dihuraikan dengan memahami stuktur luaran dan stuktur dalaman.

Noam Chomsky

(d) Teori Fungsional (Halliday)

Halliday dan Wilkins mempelopori teori fungsional. Teori ini berkembang pada tahun 1960- an dan 1970-an. Penteori ini mengkaji bahasa dari segi struktur dan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Di samping itu, mereka menganggap bahawa bahasa sebagai alat pertuturan. Oleh hal yang demikian, dapatan mereka ini mementingkan aspek semantik. Mereka bersetuju bahawa kewujudan variasi dalam penggunaan bahasa tidak boleh dinafikan. Penggunaan bahasa dapat menggambarkan fikiran dan emosi penutur. Golongan ini beranggapan bahawa pengukuhan bahasa adalah secara verbal dan non-verbal. Aliran dan golongan ini bukan sahaja mengkaji bahasa daripada segi struktur tetapi memberi perhatian juga kepada fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Aspek yang ditekankan ialah perubahan-perubahan yang berlaku pada bentuk-bentuk bahasa ketika seseorang itu berkomunikasi.

Halliday

KEDUDUKAN PSIKOLINGUISTIK DALAM KAJIAN BAHASA

Ahli-ahli bahasa berpendapat bahawa psikolinguistik menduduki tempat yang penting dalam kajian bahasa. Bidang ini banyak membantu menyelesaikan persoalan bahasa. Hal ini sudah lama diakui oleh ahli linguistik dan ahli psikologi kerana mereka sudah lama bekecimpung di dalam bidang ini.

Menurut Mangantar (1987), secara amali disiplin ini cuba menerapkan pengetahuan linguistik dan psikologi terhadap penyelesaian masalah bahasa. Antaranya adalah seperti masalah pengajaran dan pembelajaran termasuk pengajaran bacaan, kedwibahasaan dan multibahasaan, serta penyakit bertutur seperti afasia dan gagap, komunikasi, pemikiran manusia, dialek, pidginisasi dan kreolisasi dan masalah sosial lain yang melibatkan bahasa.

Bidang psikolinguistik muncul berdasarkan kesedaran ahli bahasa bahawa kajian bahasa tidak boleh dilakukan secara persendirian tetapi perlu dilakukan secara kerjasama dengan disiplin lain. Bidang ini telah berkembang dengan pesat kebelakangan ini sehingga dapat melahirkan pelbagai subdisiplin. Rajah1.3 menunjukkan cabang-cabang bidang psikolinguistik.
 
Rajah 1.3: Cabang-cabang Psikolinguistik


Disiplin-disiplin ini telah memberi sumbangan cukup bermakna kepada kemajuan masyarakat secara amnya dan kepada bahasa secara khususnya. Ia juga sudah menjadi salah satu kursus penting yang diajarkan di universiti dan institut perguruan di negara kita memandangkan kepentingan bidang ini.

TEORI PSIKOLINGUISTIK

Apakah itu teori psikolingistik? Bagi sesetengah pelajar perkataan teori agak menakutkan. Namun begitu, teori hanyalah bermaksud pendapat yang dikemukakan untuk menerangkan sesuatu perkara. Oleh yang demikian kita dapat memahami bahawa teori psikolinguistik adalah sesuatu pendapat atau pandangan yang dikemukakan dalam bidang psikolinguistik. Justeru, teori psikolinguistik dianggap sebagai teori moden yang berdasarkan hasil kajian terbaharu mengenai hakikat kognitif manusia.

Noam Chomsky
Tokoh yang mempelopori teori psikolinguistik ialah Noam Avram Chomsky pada tahun 1957. Tokoh ini
telah membawa revolusi dalam bidang linguistik, khususnya psikolinguistik. Tokoh unggul ini berpendapat bahawa otak manusia dipraprogramkan oleh mekanisme kognitif yang disebut sebagai Peranti Pemerolehan Bahasa atau Language Acquistion Device (LAD). Alat ini telah membolehkan individu untuk menjana ayat gramatis dengan cara sejagat atau bebas budaya. Chomsky telah memperkenalkan beberapa perkara melalui teori kod kognitifnya. Bagi anda yang tidak faham akan maksud kognitif, apa kata luangkan sedikit masa untuk merujuk kamus ataupun pencarian melalui web. Anda juga boleh berbincang dengan tutor untuk
mendapat penjelasan lanjut semasa di kelas.
 
Berbalik kepada teori kod kognitif Chomsky. Menurutnya, setiap manusia yang dilahirkan di dunia sudah ada kecekapan untuk berbahasa apabila sampai waktunya. Potensi berbahasa ini sebenarnya ialah sifat akal, iaitu yang bersifat semula jadi. Dengan yang demikian, akalnya membolehkan seseorang untuk menerbitkan perkataan atau ayat yang tak terkira. Chomsky juga berhujah bahawa peringkat permulaan belajar bukan sahaja terhad kepada operasi rangsangan dan tindak balas, malah proses kognitif turut terlibat dalam proses pembelajaran tersebut. Tanpa peranan kognitif perkembangan bahasa terbatas pada hal yang dialami sahaja.

Seterusnya, beliau berpendapat bahawa bahasa bersifat kreatif. Penghasilan sesuatu bahasa itu tidak terbatas kepada objek dan peristiwa atau pengalaman yang dapat digarap oleh perilaku semata-mata. Ujar beliau, semua komponen bahasa berkembang secara kreatif, mengimbau atau melangkau batasan pengalaman naluri, iaitu rangsangan dan tindak balas. Oleh sebab daya kreativiti itu, maka setiap kalimat seseorang mendengar, bertutur, membaca dan menulis adalah sesuatu yang baharu. Chomsky berpendapat bahawa bahasa yang dipelajari melalui satu set rumus yang digunakan untuk menerbitkan kalimat baharu itu. Di sini beliau memperkenalkan dua istilah seperti berikut:
i.   Kompetens
ii.  Prestasi
 
Chomsky menjelaskan bahawa setiap penutur dan pendengar mempunyai kompetens dan prestasi. Kompetens dapat diertikan sebagai sistem rumus yang mampu menghasilkan kalimat yang tidak terbatas. Dengan kata lain, kompetens ialah pengetahuan penutur mengenai bahasanya. Ia merupakan unsur dalaman dan berada di dalam otak. Sementara prestasi pula dapat diertikan sebagai bunyi-bunyi yang dilafazkan. Bunyi-bunyi ini bermakna dan dapat difahami oleh pendengarnya. Berbaze dengan kompetens ia terletak di bahagian luar otak.

Seterusnya, Chomsky menerangkan bahawa tatabahasa generatif dalam otak diperoleh oleh penutur daripada otaknya sendiri. Ini adalah kerana penutur telah pun mempunyai tatabahasa sejagat yang diperoleh secara semula jadi. Semasa seseorang kanak-kanak itu membesar, dia sudah tentu akan dipengaruhi oleh persekitaran. Setelah berumur lima tahun, kanak-kanak itu akan membentuk tatabahasa generatif dalam otaknya. Dengan menghubungkan tatabahasa sejagat dan pengalaman daripada persekitarannya, kanak-kanak itu akan dapat menghasilkan tatabahasa generatif pada taraf kompetens. Setelah kanak-kanak memperoleh kompetens, dia akan mempunyai prestasi.
 
Kompetens seumpama ini seterusnya menghasilkan prestasi. Kemudian prestasi ini pula akan menghasilkan elemen seperti ayat-ayat yang didengar oleh pendengar, iaitu dari telinga ke dalam otak dan mengulangi pula proses yang sama apabila pendengar bertutur.
 
Teori linguistik Chomsky menekankan bahagian dalam bahasa yang berupa proses mental yang dapat menghasilkan bahasa tanpa perangsang daripada luar. Teori ini memakai skema S-O-R (stimulus-organism-response) yang menganggap bahasa sebagai pengetahuan yang dihasilkan oleh sesuatu dalam otak dan saraf setelah menerima unsur-unsur dalam bentuk perangsang daripada pancaindera. 

Sehubungan itu, Chomksy telah memperkenalkan teori linguistik yang disebut Nahu Transformasi Generatif (TG). Teori ini menerangkan bahawa kanak-kanak mempunyai LAD yang dibawa sejak lahir yang memungkinkan kanak-kanak itu memperoleh bahasa ibundanya dengan mudah. Dengan adanya LAD, kanakkanak dapat memilih bentuk-bentuk yang diterima dalam bahasa itu, dan 
menolak bentuk-bentuk yang bukan struktur bahasa berkenaan.

MATLAMAT PSIKOLOGUISTIK

Sebelum meneruskan perbincangan, kita haruslah memastikan bahawa kita telah benar-benar memahami konsep psikolinguistik. Ia adalah penting kerana terdapat perkaitan dengan persoalan seterusnya iaitu, mengapakah kita perlu mempelajari bidang ini? Tentunya, ada matlamat dan sebab mempelajarinya. Marilah kita sama-sama meneliti hal tersebut.

Menurut George A. Miller (1965), ilmu psikolinguistik bertujuan untuk menghuraikan proses psikologi yang berlaku ketika orang menggunakan ayat. Beliau pernah menegaskan bahawa kelahiran disiplin ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan kerana ahli psikologi sudah lama mengakui bahawa otak manusia itu menerima simbol-simbol linguistik. Manakala ahli linguistik pula telah menerima hakikat bahawa sejenis motor psikososial telah dikenal pasti untuk menggerakkan mesin tatabahasa dan leksikon. Maka, tujuan utama psikolinguistik adalah untuk mencari satu teori bahasa yang munasabah dan unggul daripada segi linguistik dan psikologi, yakni teori yang mampu menerangkan hakikat bahasa dan pemerolehannya. Dengan demikian, psikolinguistik merupakan bidang ilmu yang berminat untuk mengetahui hal yang berlaku dalam akal budi manusia semasa seseorang itu berbahasa.

Seperti yang telah disentuh dalam tajuk lalu, aspek-aspek yang berkaitan dengan perlakuan manusia yang melibatkan bahasa juga menjadi tumpuan dalam kajian bidang psikolinguistik. Adakah anda benar-benar faham tentang hari ini? Sebenarnya, bidang ini berusaha untuk mengenal pasti struktur dan proses yang mendasari kebolehan manusia untuk bercakap dan memahami bahasa. Oleh yang demikian, harus diingat bahawa ilmu psikolinguistik bukanlah bidang yang berminat untuk meneliti interaksi antara manusia, tetapi lebih berminat untuk meneliti hal yang berlaku di dalam diri individu. Selain itu, psikolinguistik juga mengkaji salah satu aspek terpenting dalam disiplin ini, iaitu cara-cara kanak-kanak menguasai bahasa. Oleh sebab skop tumpuan psikolinguistik adalah terhadap pemerolehan bahasa serta pembelajaran dan pengajaran bahasa, maka banyak masalah pemerolehan bahasa dan pengajaran dan pembelajaran dapat diselesaikan melalui kajian psikolinguistik. Persoalan tentang bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa memang merupakan satu persoalan yang sentiasa menjadi bahan perbincangan di kalangan mereka yang berkecimpung dalam bidang psikolinguistik dan pengajaran bahasa. Justeru, sumbangan psikolinguistik dalam pengajaran bahasa amat bernilai tinggi.

Berdasarkan takrif oleh Aitchison (1987), kita dapat membahagikan kajian psikolinguistik kepada empat aspek utama, iaitu:
(a)  Aspek yang berkaitan dengan pemerolehan pengetahuan bahasa pertama atau bahasa ibunda.
(b)  Aspek yang berkaitan dengan proses pemahaman input bahasa.
(c)  Aspek yang berkaitan dengan proses penghasilan output bahasa.
(d)  Aspek yang berkaitan dengan penyimpanan maklumat bahasa atau pengetahuan bahasa.


DEFINISI PSIKOLINGUISTIK

Seterusnya, kita akan meneliti beberapa definisi psikolinguistik untuk memahami bidang ini dengan lebih lanjut lagi. Berikut adalah beberapa definisi utama: Menurut Garnham (1985), psikolinguistik ialah kajian tentang mekanisme mental yang membolehkan manusia menggunakan bahasa. Matthews (1997) berpendapat bahawa bidang ini ialah kajian bahasa dari pada sudut psikologi. Aitchison (1998), pula mendefinisikan psikolinguistik sebagai kajian bahasa dan akal budi.

Mangantar Simanjuntak (1980), mentakrifkan psikolinguistik sebagai cabang linguistik yang bergabung dengan ilmu psikologi untuk menganalisis bahasa dan pertuturan, iaitu proses-proses yang berlaku pada waktu seseorang bertutur dan memahami ayat-ayat yang didengarnya. Oleh yang demikian, boleh kita ertikan bahawa psikolinguistik merupakan disiplin ilmu yang meneliti perkara-perkara yang dikaji dalam ilmu linguistik
dan psikologi. Jadi bidang ini merupakan antara disiplin psikologi dan linguistik. Dengan demikian, disiplin ini kadangkala dikenali juga sebagai psikologi bahasa. Disiplin ilmu ini secara saintifik menganalisis perkara-perkara yang berlaku dalam akal budi manusia semasa seseorang itu berbahasa.

PSIKOLINGUISTIK SEBAGAI SATU DISIPLIN ILMU

Tahukah anda bagaimana disiplin psikolinguistik muncul? Ia muncul kerana ada ahli-ahli linguistik yang menunjukkan minat terhadap bidang psikologi dan ada ahli-ahli psikologi pula yang meminati linguistik. Mereka ini telah merintis jalan untuk melahirkan cabang baharu dalam bidang linguistik, iaitu ilmu psikolinguistik. Pada mulanya bidang ini dikenal sebagai psikologi bahasa. Kerjasama antara kedua-dua golongan ini sudah lama terjalin apabila ahli psikologi dan linguistik mendapati bahawa gabungan teori psikologi dan linguistik boleh membantu menyelesaikan pelbagai masalah bahasa yang dihadapi mereka. Ahli-ahli linguistik dan psikologi seperti Humboldt, Bloomfield, Chomsky, Dewey, Wundt, Watson, Lashley, Osgood dan Caroll telah mempelopori kerjasama ini sehingga lahir bidang baharu ini. Ahli-ahli linguistik dan psikologi ini mendapati bahawa kedua-dua bidang ini ada pertalian rapat antara satu sama lain, selain menunjukkan minat terhadap soal bahasa. Bidang psikolinguistik sebagai suatu disiplin ilmu yang baharu muncul pada tahuntahun akhir 1950an. Hal ini berlaku terutamanya kerana usaha khusus yang diambil oleh Noam Chomsky yang cuba menyediakan iklim untuk menyuburkan  disiplin tersebut.
 
Berikut kita akan mempelajari kronologi beberapa peristiwa yang menyusurgalurkan perkembangan psikolinguistik sehingga bidang ini dapat berdiri dengan sendiri sebagai suatu disiplin ilmu.

Peristiwa

1900 :  
Buku Wilhelm Wundt berjudul Die Sprache menegaskan kepentingan keadaan mental atau akal budi serta kaitannya dengan ujaran dan keadaan dalamannya.

1954 :
Penerbitan makalah "A Survey of Theory and Research Problems" oleh Osgood dan Sebeok telah menimbulkan minat dalam kalangan ahli bahasa di Amerika dan Eropah terhadap disiplin ini.
 
1951 : 
Persidangan di Cornell, Amerika Syarikat telah memulakan kerjasama antara ilmu linguistik dan psikologi.
 
1954 :
Perkataan psikolinguistik pertama kali digunakan oleh Osgood dan Sebeok dalam buku suntingan mereka yang berjudul Psycholinguistics, a survey of theory and research problems.
 
1959 :
Komentar Chomsky terhadap buku Verbal Behaviour, tulisan B. F . Skinner, tokoh yang mempelopori aliran behaviorisme. Dalam komentarnya, Chomsky mengkiritik tulisan Skinner yang menegaskan bahawa pemerolehan bahasa berlaku berdasarkan operasi rangsangan dan tindak balas. Chomsky berpendapat bahawa pemerolehan bahasa berlaku secara semula jadi kerana manusia sudah ada keupayaan mental untuk
mempelajari bahasa.

1960an :
Ilmu psikolinguistik terpisah daripada bidang linguistik dan menjadi  disiplin ilmu yang tersendiri.

1970an :
Psikolinguistik menjadi sebahagian daripada aliran perdana bidang sains kognitif.
 
Walaupun ahli linguistik dan ahli psikologi masing-masing berhujah bahawa ilmu psikolinguistik termasuk dalam bidangnya, namun bidang ini kini sudah menjadi satu disiplin ilmu yang tersendiri.

PENGENALAN PSIKOLINGUISTIK

Mengapa kita perlu mempelajari ilmu psikolinguistik? Tentunya, ada sebab kita perlu mempelajari disiplin ini. Oleh itu, kita akan membincangkan matlamat mempelajari bidang ilmu ini. Berikutnya, kita akan meneliti teori psikolinguistik yang dikemukakan oleh Noam Chomsky. Seterusnya, kita akan membincangkan perkembangan bidang psikolinguistik sebagai suatu disiplin ilmu dalam kajian linguistik secara ringkas. Terdapat beberapa teori huraian bahasa dalam ilmu psikolinguistik. Namun demikian, kita cuma akan membincangkan empat teori huraian bahasa, iaitu teori tradisional, struktural, transformasi generatif dan fungsional.

Psikologi ialah disiplin ilmu yang mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan akal budi atau jiwa dan juga tingkah laku manusia. Ilmu linguistik pula ialah bidang yang mengkaji bahasa dan cara bahasa berfungsi untuk membantu manusia mencapai matlamat atau hasrat dalam kehidupan hariannya. Dengan ini bolehlah kita huraikan bahawa bidang psikolinguistik merupakan gabungan dua bidang ilmu, iaitu bidang psikologi dan linguistik. Perlu diingatkan bahawa kedua-dua bidang ini adalah berlainan dan dapat berdiri sebagai disiplin yang tersendiri. Oleh yang demikian, disiplin psikolinguistik meneliti perkara-perkara yang dikaji dalam disiplin linguistik dan psikologi kerana kedua-dua bidang ini adalah saling bekerjasama dalam menyelesaikan
persoalan bahasa.


LARAS BAHASA PERNIAGAAN

LARAS BAHASA IKLAN

Menurut Kamus Bahasa Melayu, susunan Arbak Othman (1999), iklan dapat diertikan sebagai sesuatu kenyataan yang ditulis, dibuat untuk tujuan memberitahu kepada orang ramai atau masyarakat tentang sesuatu perkara atau maklumat. Iklan biasanya disampaikan melalui media massa - media cetak dan media elektronik. Namun ada juga yang berbentuk poster-poster yang ditampalkan pada dinding-dinding kenyataan dan sebagainya. Bahasa iklan mula berkembang dengan pesat di negara ini pada tahun 1960 an. Pada masa itu iklan dalam bahasa Melayu lahir sebagai terjemahan daripada iklan dalam bahasa Inggeris, maka kebanyakan iklan adalah sangat berbau Inggeris.

Iklan itu ada berbagai-bagai jenis antaranya, iklan yang dibuat khas oleh pihak kerajaan (seperti iklan-iklan  kekosongan pekerjaan, iklan tawaran tender-tender dan sebagainya), iklan yang bersifat peribadi (umpamanya iklan-iklan ucapan tahniah atau ucapan takziah kematian seseorang) dan sebagainya.
 
Fungsi iklan itu dibuat ialah untuk mempengaruhi pengguna dan untuk menimbulkan tanggapan tertentu tentang sesuatu produk atau barangan atau perkhidmatan yang hendak diperkenalkan. Penggunaan bahasa yang baik dan berkesan bertujuan menyampaikan mesej kepada sasaran iaitu pengguna. Iklan yang baik bertujuan mengubah sikap pengguna dan mempengaruhi mereka membeli atau melanggan barangan yang diperkenalkan (Kamaruddin Husin 1995). Mesej yang digunakan dalam iklan harus mempunyai pelbagai strategi
yang membawa ke arah pengaruh yang positif (Asmah Omar 1982). Dalamhubungannya dengan perniagaan, iklan adalah sesuatu yang mustahak dan menjadi salah satu faktor yang terpenting menggerakkan sesebuah perniagaan.

Oleh yang demikian, kewujudan akhbar-akhbar selaku penyampai informasi perkembangan terbaru semasa baik tempatan, 'regional' mahupun global berperanan secara tidak langsung sebagai landasan untuk syarikat-syarikat perniagaan memperagakan perniagaan dan barangan mereka.

i.  Cara Penghasilan Iklan dan Pemilihan Larasnya

Iklan-iklan yang dibuat terdiri dari pelbagai saiz yang biasanya disokong oleh gambar-gambar produk atau barangan yang diiklankan, disertai lukisan grafik, ilustrasi dan sebagainya. Dari itu, dengan memfokuskan laras bahasa yang digunakan, dapatlah dikatakan majoriti iklan dihasilkan dengan beberapa cara seperti berikut:

(a) Mempunyai Slogan
 
Slogan ialah kata-kata yang dijadikan pegangan sesuatu pertubuhan atau syarikat pengeluaran barangan.  eperti juga halnya dengan iklan-iklan di televisyen, sebilangan iklan-iklan di akhbar juga mempunyai
slogan. Slogan dicipta sebagai trademark sesuatu barangan. Contohnya dalam iklan pil multivitamin Kiddi Pharmaton dengan slogannya 'Membantu Anak Anda Membesar Untuk Masa Depan yang
Cemerlang',
juga slogan 'Cepat, Mudah, Mesra' iaitu seperti yang terdapat dalam iklan pinjaman wang, ruangan Rampaiklan.

(b) Kaedah Pernyataan

Menyatakan secara langsung tujuan pengiklanan. Seperti yang banyakterdapat dalam ruangan Rampaiklan, dengan menggunakan frasa-frasa atau klausa-klausa seperti 'Rumah/Kenderaan /  Tanah Untuk
dijual / sewa', 'Kerja Sambilan Kontraktor Dikehendaki Segera', 'Agensi
Pembantu Rumah'
dan sebagainya.

(c) Ada Kaitan Konsep

Yang dimaksudkan dengan kaitan konsep ialah dengan mengaitkansesebuah produk dengan sesuatu atau individu yang terkenal atau yang mempunyai nilai komersial, seperti dengan mengaitkan seseorang artis atau penyanyi dengan sesuatu produk barangan. Sebagai contoh, sebuah syarikat pembekal akses internet, TM Net prabayar telah mengaitkan perniagaannya dengan melantik penyanyi terkenal Malaysia, Siti Nurhaliza sebagai duta TM Net. Kaedah iklan sebegini adalah bertujuan untuk menarik perhatian pelanggan, khasnya golongan remaja memandangkan penyanyi berkenaan mempunyai 'fanbased' yang begitu ramai. Begitu juga dengan barangan lain seperti sabun mandi, tilam berjenama, rantai berlian, minyak rambut dansebagainya yang kebanyakannya turut dikaitkan dengan artis-artis, khasnya artis wanita. Dan artis berkenaan akan menyatakan sesuatu yang berupa ayat-ayat atau laras-laras tertentu yang dapat dijadikan tarikan barangan yang diniagakan.

(d) Umpanan

Kaedah umpanan kerap didapat dalam mana-mana iklan, tidak terkecuali iklan akhbar. Umpanan bermaksud merancang strategik untuk menarik atau memperdayakan pelanggan. Contoh laras iklan yang berbentuk umpanan ini adalah seperti yang berbunyi 'Beli Satu, Percuma Satu' iaitu iklan berkenaan dengan peraduan minuman Vitagen dan Marigold yang menawarkan hadiah SATU SET RUANG TAMU YANG LENGKAP, dengan syarat mengumpulkan seberapa banyak mungkin bukti pembelian minuman berkenaan. 

Selain itu, dalam iklan pesanan Cakera Padat (CD) Al-Qur'an Interaktif, ada dinyatakan kata umpanan yang berbunyi 'Penghantaran Pos Percuma'. 

(e) Pesanan (Menyertakan Borang)

Terdapat juga iklan yang menyediakan kemudahan pesanan barangan dengan menyediakan borang pesanan. Misalnya, iklan pesanan Cakera Padat (CD) Al-Qur'an Interaktif yang menyediakan borang pesanan. Dalam borang itu mengehendaki pembaca mengisikan butir-butir peribadi, seperti nama penuh, umur, jantina, bangsa, alamat, nombor telefon dan sebagainya. Begitu juga halnya dengan, iklan peraduan minuman Vitagen dan Marigold yang menawarkan hadiah SATU SET RUANG TAMU YANG LENGKAP juga turut menyediakan borang penyertaan yang juga memerlukan pembaca yang ingin menyertai pertandingan itu untuk
mengisi butir-butir peribadi yang dikehendaki. Tetapi dalam peraduan itu, ditambah dengan beberapa syarat penyertaan yang berupa sebuah wacana lengkap mengenai pertandingan tersebut.

(f) Bandingan

Iklan yang berbentuk sebegini dibuat dengan cara membandingkan sesuatu barangan dengan barangan lain. Umpamanya akan dinyatakan serbuk pencuci Dynamo lebih berkuasa daripada serbuk pencuci berjenama X.

(g) Gesaan

Laras iklan sebegini menggesa pengguna atau pembaca untuk mengambil perhatian perkara atau barangan yang diiklankan.Contohnya, dalam iklan makanan segera ala barat Mc Donald di atas ada menyatakan dengan klausa "Cubalah Nasi Ayam McD hari ini "

(h) Pertanyaan

Penggunaan penanda "?" kerap didapati dalam iklan-iklan akhbar. Teknik ini adalah salah satu lagi cara dalam penggunaan laras bahasa iklan. Dalam iklan cairan pencuci pakaian DYNAMO ada dinyatakan dengan ayat "LEBIH MUDAH!
 
Penggunaan tanda tanya "?" dapat menguatkan hujah / laras iklan. Erti kata lain ia seolah-olah memaksa pengguna menyahut cabaran iklan berkenaan. Contoh frasa lain yang digunakan ialah seperti, "Sakit Kepala? Sapulah Dengan Minyak Angin ABC".
 

CIRI-CIRI LARAS BAHASA LISAN RADIO & TELEVISYEN

i.   Pengguguran kata hubung 'yang'
ii.  Pengguguran kata hubung 'bahawa'
iii. Pengguguran Kata Depan
iv. Pengguguran Penjodoh Bilangan
v.  Pengguguran Imbuhan

i.  Pengguguran kata hubung 'yang'

Laras ini menggunakan pengguguran "yang". Ayat-ayat yang digunakan akan melalui pengguguran "yang", supaya ayat yang ingin disampaikan akan lebih ringkas dan cepat, namun masih difahami oleh pendengar.
Contohnya lihat ayat berikut :

"Tiga puluh orang tercedera dalam beberapa serangan bom terbaru olehpelajar universiti di Burma"

Jika tidak ada kendala waktu, ayat itu akan lebih panjang. Namun walaupun mengalami pengguguran "yang" ia masih lagi mempunyai maksud yang sama dan masih jelas penggunaan ayat tersebut.

"Tiga puluh orang tercedera dalam beberapa serangan bom yang terbaru yang telah dilakukan oleh pelajar universiti di Burma"

ii.  Pengguguran kata hubung "bahawa"

Laras ini juga menggugurkan kata hubung "bahawa" supaya lebih menjimatkan masa penyampaian serta tepat dan jelas. Pengguguran "bahawa", iaitu kata penghubung, menimbulkan klausa objek langsung. Pengguguran ini menyebabkan pernyataan akan menjadi lebih tegas dan bertenaga. Contohnya :
 
"Pertubuhan Pembebesan Palestin (PLO) mendakwa tenteranya berjaya mematahkan satu serangan besar Israel semalam menyebabkan beribu-ribu penduduk terbunuh"

Di dalam ayat tersebut, kata bahawa di antara "mendakwa" dan "tenteranya" dihilangkan. Jika tidak ada penghilangan tersebut, ayat itu akan berbunyi seperti berikut :

"Pertubuhan Pembebesan Palestin (PLO) mendakwa bahawa tenteranya berjaya mematahkan satu serangan besar Israel semalam menyebabkan beribu-ribu penduduk terbunuh"

iii.  Pengguguran Kata Depan

Laras bahasa lisan radio dan televisyen ini juga mengalami pengguguran kata depan. Ada kata depan yang telah mengalami pengguguran, misalnya dengan, oleh atau dari. Misalnya:

"Pertubuhan Pembebesan Palestin (PLO) mendakwa bahawa tenteranya berjaya mematahkan satu serangan besar Israel semalam menyebabkan beribu-ribu penduduk terbunuh"

Ungkapan yang berbunyi satu serangan besar Israel semalam, memperlihatkan ada unsur sebelum Israel yang telah digugurkan. Unsur itu boleh terdiri daripada oleh atau dari, bergantung kepada tafsiran yang diberikan kepada ayat tersebut. Jika tafsiran mentafsirkan pelaku yang menghasilkan "serangan besar", maka yang digugurkan ialah oleh. Seandainya tafsiran memberatkan arah datangnya "serangan besar", maka yang hilang itu ialah dari.

iv.  Pengguguran Penjodoh Bilangan

Dalam laras lisan ini juga penjodoh bilangan terutamanya penjodoh bilangan kata nama manusia mengalami pengguguran dalam frasa nama yang terdiri daripada kata nombor-penjodoh bilangan-nama. Penjodoh bilangan itu ialah orang. Contohnya adalah seperti berikut:

(i) Lima anak kapal yang cedera parah dalam perlanggaran di Laut China Selatan Rabu lalu...beransur pulih.
(ii) Walaupun kelapan-lapan pemain ini sudah melebihi usia 21 tahun, mereka masih layak bermain.

Penjodoh bilangan orang digugurkan walaupun tidak diikuti oleh sebarang kata nama manusia. Dengan pengguguran yang seperti itu, maka yang tinggal hanyalah kata bilangan nombor.

(iii) Lima daripada mereka menghadapi tiga tuduhan dan lapan yang lain menghadapi dua tuduhan.

Selain itu, ada contoh yang menunjukkan penggunaan orang tetapi tanpa kata nama inti yang mengikuti penjodoh bilangan tersebut.

"Katanya, tiga orang mengikutinya ke balai polis. Walau bagaimanapun, empat orang lagi pergi secara sukarela"

Berhubung dengan ini, perlu diperhatikan bahawa kata bilangan orang dan kata bilangan lain tidak digugurkan bagi jumlah satu yang menggunakan imbuhan awalan se-. Misalnya:

"Satu keluarga lima orang, termasuk tiga wanita dan seorang kanak-kanak,menemui nasib yang sama minggu lalu"

v.  Pengguguran Imbuhan

Dalam laras ini juga, ada pengguguran imbuhan yang ada kalanya menjejaskan asas tatabahasa Bahasa Melayu. Pengguguran yang dimaksudkan ialah pengguguran yang menimbulkan bentuk yang menyimpang daripada peraturan tatabahasa bahasa Melayu. Keadaan ini adalah hasil daripada pengguguran akhiran-kan. Contoh:

(i)    Penjualan saham belum diputus
(ii)   Kerja mengukur tanah di Sabah akan diswasta
(iii)  Yayasan sedia sepuluh biasiswa untuk MBA

Dalam ayat  perkataan sedia yang sebenarnya merupakan kata adverb, digunakan sebagai kata kerja. Mengikut peraturan tatabahasa, sedia boleh dijadikan dasar penerbitan kata kerja dengan imbuhan akhirnya -kan. Hasilnya ialah bentuk dasar sedia-kan, yang merupakan asas penerbitan menyediakan dan disediakan. Namun awalan me- yang tidak boleh digugurkan ialah awalan me- yang ditambah antara lain kepada kata dasar yang merupakan kata kerja tak transitif (misalnya: meninggal), kata kerja transitif (misalnya: melawat, melayan).
 
Justeru laras lisan ini adalah sangat kompleks jika dibandingkan dengan laras lain kerana laras radio dan televisyen ini memerlukan ungkapan yang seringkasnya namun masih boleh disampaikan dengan tepat dan betul. Laras lisan yang diaplikasikan dalam radio dan televisyen adalah tidak memerlukan frasa yang terlalu panjang atau mempunyai ayat yang berbunga-bunga. Contoh laras yang digunakan dalam radio dan televisyen secara lisan.

(a) Contoh 1:

KAHERAH: Penduduk Muslim Albania yang mewakili majoriti di Kosovo yang mengisytiharkan kemerdekaan dari Serbia seminggu lalu, merayu negara Islam mengiktiraf negara baru itu segera. Mereka juga
merayu negara Islam menyumbang bantuan kepada Kosovo bagi menolongnya membangunkan negara  berkenaan. Perdana Menteri Kosovo, Hashim Thaci mengisytiharkan kemerdekaan negaranya dari Serbia lalu yang mendapat pengiktirafan segera Amerika Syarikat dan kebanyakan Negara Barat tetapi tidak diiktiraf Serbia dan Russia.

Pengumuman itu disambut dengan kegembiraan di Kosovo tetapi dibantah oleh sekumpulan tertentu di Belgrade dengan kedutaan negara Barat, termasuk Amerika menjadi sasaran serangan. Kosovo, dengan 2 juta penduduk Muslim Albania mewakili lebih 95 peratus  daripada jumlah penduduk negara itu, ditadbir oleh PBB sejak 1999 selepas tentera Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara (NATO) mengusir tentera Serbia dari wilayah berkenaan kerana didapati terbabit dengan pembersihan etnik.

(b) Contoh 2:

SKUAD badminton lelaki negara mengesahkan status selaku pasukan harus diberi tumpuan apabila menjuarai pusingan kelayakan Piala Thomas Zon Asia selepas menundukkan Korea 3-2 pada saingan akhir di Bandaraya Ho Chi Minh, Vietnam, semalam. Kejayaan itu turut diiringi berita gembira apabila skuad wanita turut layak secara automatik ke kejohanan Piala Uber, kedua-duanya berlangsung di Jakarta, Mei ini selepas menduduki tempat ketiga terbaik sesudah menundukkan Hong Kong 3-0. Dalam akhir bertemu Korea, pemain perseorangan utama Negara, Lee Chong Wei memberikan mata pertama buat negara apabila membenam cabaran Shon Seung-mo, 21-8, 21-11. harapan yang kemudian tampak mudah untuk memungut mata kedua dalam perlawanan kedua bertemu Lee Jae-Jin-Jung Jae-sung ternyata meleset.

LARAS BAHASA DALAM BENTUK LISAN

1. Sukan
Kamaruddin Husin dan Siti Hajar Abdul Aziz (1998), berpendapat laras sukan ialah satu wacana tentang sukan. Setiap cabang sukan mempunyai istilahnya sendiri. Sebagai contoh Dewan Bahasa dan Pustaka telah menerbitkan daftar istilah untuk isi cabang sukan yang dipertandingkan di Sukan Komanwel Kuala Lumpur 1998. Istilah yang digunakan dalam laras sukan biasanya merujuk peraturan-peraturan sukan yang dipertandingkan itu. Sebagai contoh dalam perlawanan bola sepak dan hoki para pengulas sukan akan menggunakan istilah-istilah sukan. Setiap laras bahasa mempunyai perbendaharaan kata yang berbeza-beza terutamanya perkataan-perkataan khusus, struktur ayat serta cara pengungkapan dan format yang digunakan. Contoh laras sukan adalah seperti berikut:

"Sistem liga merupakan satu-satunya format pertandingan yang paling digemari oleh pihak penganjur dan para peserta dalam permainan sukan berpasukan. Dalam sistem ini, setiap pasukan akan bertemu seberapa banyak yang mungkin dengan pasukan yang lain bergantung kepada bilangan ahli kumpulan masingmasing. Dengan perkataan lain, mereka akan melawan dengan setiap ahli dalam kumpulannya. Dalam tem ini terdapat formula-formula  yang penting yang boleh dibuat sebagai panduan untuk menentukan jumlah peruntukan masa, pengadil, padang permainan dan kelengkapan yang diperlukan"

Laras bahasa dalam lisan adalah seperti ulasan berita sukan, laporan sukan antarabangsa dan sebagainya. Penggunaan laras bahasa dalam laras sukan memerlukan perkataan-perkataan yang berunsur kesukanan seperti liga, penalti, pengadil, padang, gol, sepakan percuma, atlet, kad merah, kad kuning, balingan ke dalam, tendangan gol, tendangan sudut, tendangan terus, tendangan tidak terus,bagi perlawanan hoki antara istilah-istilah yang kerap digunakan ialah kawasan D, pukulan penalti, sudut, gol padang, kad hijau dan sebagainya. Laporan sukan banyak menggunakan ragam aktif dengan jenis ayat tunggal yang pendek-pendek. 

Bagi khalayak khusus frasa dan ayat misalnya, bidang undang-undang, banyak menggunakan frasa penerang atau keterangan dengan ayat majmuk campuran. Biasanya pengulas sukan akan menggunakan bahasa
baku dan suara mereka harus jelas dan tepat. Bahasa yang digunakan juga adalah tidak bercampur-campur dengan bahasa lain atau dalam istilah terkini ialah bahasa rojak. Ini kerana berita adalah dalam situasi formal dan dalam interaksi terbuka bukannya secara individu. Selain itu intonasi yang digunakan juga harus berbeza-beza kerana perlu menyeimbangkannya dengan emosi penonton dan pendengar. Hal ini kerana nada suara yang digunakan memainkan peranan yang penting dalam ulasan perlawanan sesebuah sukan atau berita sukan kerana berbeza dengan laporan berita semasa atau setempat.

Dalam ulasan berita sukan di televisyen, pengulas biasanya perlu bermain dengan memek muka, nada suara yang betul manakala bagi pengulas sukan radio mereka hanya perlu bermain dengan intonasi suara sahaja.

i.  Laporan Berita Sukan Radio

Barrie Redfern (1985:157) menjelaskan laporan sukan dan berita kilat dikirim melalui pelbagai sumber. Berita kilat biasanya adalah berita terbaharu yang dibuat secara ringkas mengenai skor dan pembuat skor. Berita kilat ini membentuk satu corak di mana pemberita akan bergilir-gilir membuat laporan berita terbaru dalam rancangan sukan. Berita penting yang pertama ialah sama ada skor telah berubah dan apakah skor terbaru.

Kemudian diberitakan mengenai pembuat skor, masa, dan butir-butir terperinci. Dengan hanya mengemukakan fakta penting, pemberita boleh memadatkan maklumat dalam masa kurang dari 15 saat tetapi masih mempunyai masa untuk mengulangi skor di akhir rancangan. Lebih baik mengakhiri laporan dengan menyatakan punch line atau skor, yang berperanan sebagai ingatan, dan tidak hanya menyerahkan kembali ke studio. Seluruh siri bahan rakaman akan kedengaran seperti ulangan dan amalan setengah stesen ialah mengetepikan cara ini. Pemberita juga akan kedengaran lebih berpengetahuan (dan menjadi sebahagian dari rancangan) sekiranya beliau lebih sekali memetik komen atau frasa yang digunakan oleh juruhebah hubungan di studio, ataupun pemberita di tempat permainan lain, untuk menyampaikan berita yang bertentangan atau pengesahan seperti 'Di sini pun bel um ada sebarang skor lagi tetapi...'.

ii.  Radio- Televisyen

Bahasa merupakan alat perhubungan yang amat penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Melalui bahasa seseorang itu dapat berkomunikasi dengan orang lain untuk menyampaikan kehendak, perasaan, pendapat, pengalaman, gagasan, pengetahuan mendapatkan maklumat, menambahkan ilmu pengetahuan, memahami orang lain dan sebagainya. Semakin baik penguasaan seseorang itu terhadap kemahiran-kemahiran bahasa maka semakin tinggilah keupayaannya untuk berkomunikasi secara berkesan sama ada secara lisan, bacaan mahupun penulisan. Begitu juga dalam laras bahasa lisan radio dan televisyen yang bertujuan untuk menyampaikan sesuatu perkara atau maklumat.

Laras bahasa lisan yang digunakan oleh siaran radio atau televisyen adalah lebih kepada berbentuk rasmi dan berformat. Laras yang digunakan penyampai radio dan televisyen sesuatu bahasa yang mudah difahami oleh
semua lapisan masyarakat. Ini kerana Malaysia adalah negara yang berbilang bangsa serta agama. Bahasa Melayu digunakan dalam laras radio dan televisyen kerana mampu dan mudah difahami oleh semua lapisan masyarakat. Namun ada juga bahasa yang digunakan seperti bahasa Tamil dan bahasa Cina untuk masyarakat tersebut yang kurang memahami bahasa Melayu. Laras bahasa lisan yang biasa digunakan oleh radio dan televisyen adalah jelas dan tepat. Apa yang paling penting ialah kejelasan perkataan dan nada yang disebut oleh penyampai radio atau televisyen.

Justeru, DI dalam laras lisan radio dan televisyen juga mempunyai ciri-ciri seperti penyingkatan. Ini kerana radio dan televisyen menghadapi beberapa kendala atau masalah. Kendala yang paling besar dan menonjol ialah masa. Ini kerana masa telah ditetapkan oleh pihak pengurusan dan tidak boleh melebihi masa yang sepatutnya, kerana mungkin akan mengganggu rancangan lain yang akan ke udara. Kendala tersebut akan mempengaruhi gaya bahasa yang digunakan. Kendala waktu ini bermaksud masa untuk menyampaikan sesuatu telah di -tetapkan dan dihadkan supaya rancangan yang dirancang akan berjalan dengan lancar dan tidak ada yang tergendala.

Teknik penyingkatan ini yang digunakan ialah dengan menggabungkan ayat dengan klausa relatif dan dengan penghilangan unsur tertentu. Penyingkatan yang dilakukan akan menjimatkan masa penyampaian dan sesuatu perkara itu akan dapat disampaikan dengan cepat dan tepat.


APLIKASI LARAS BAHASA

Laras bahasa merupakan aspek yang penting dalam menjelaskan variasi atau kelainan dalam bahasa. Dengan wujudnya pengetahuan berkaitan sesuatu laras, seseorang pengguna bahasa akan menggunakan laras yang sesuai bagi menyampaikan buah fikiran atau maklumat dengan tepat kepada sasaran. Selain itu juga, pengetahuan berkaitan laras akan mendedahkan kepada pengguna bahasa tentang wujudnya pelbagai variasi bahasa dalam menyampaikan maklumat kepada pengguna. Dengan menggunakan laras bahasa yang tepat, segala maklumat dapat disampaikan dengan mudah dan senang difahami.

Dalam bidang pengajaran penulisan, pengetahuan berkaitan laras bahasamembolehkan seseorang pengguna bahasa dapat menggunakan laras-laras tertentu dalam aktiviti penulisan mereka. Manakala dalam bentuk komunikasi pula, pengetahuan berkaitan laras bahasa membolehkan seseorang pengguna bahasa dapat menggunakan laras yang tepat semasa berkomunikasi. Selain itu, pengetahuan mereka berkaitan laras, membolehkan seseorang pengguna bahasa dapat berbahasa dengan baik dan berkesan.

BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA KOMUNIKASI

Manusia menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi yang penting di dalam kehidupan seharian mereka. Ini demikian, kerana bahasa dan pertuturanlah yang membezakan manusia dengan haiwan. Selain, bahasa mempunyai suatu sistem yang sistematis, dinamik dan selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zamannya. Halliday, di dalam bukunya bertajuk "Explorations in the Functions of Language" (1973), yang telah mengemukakan tujuh fungsi bahasa. Antaranya adalah:
i.    Instrumental
ii.   Regulasi
iii.  Pemerian
iv.  Interaksi
v.   Personal
vi.  Heuristik
vii. Khayalan

Fungsi instrumental bermaksud manusia menggunakan bahasa bagi melayani pengelolaan lingkungan yang menyebabkan sesuatu peristiwa berlaku. Fungsi regulasi adalah fungsi bahasa yang bertindak sebagai pengawas dan mengendalikan peristiwa-peristiwa yang berlaku. Fungsi ini digunakan untuk mengendalikan serta mengatur orang lain. Fungsi pemerian pula boleh ditafsirkan sebagai penggunaan bahasa untuk membuat penyataan-penyataan, menyampaikan pengetahuan, membuat penjelasan dan membuat laporan tertentu.
 
Fungsi interaksi merupakan fungsi bahasa yang memainkan peranan bagi menentukan supaya hubungan antara manusia dapat terus berlangsung ataupun dipertahankan. Oleh itu, perlu pengetahuan yang luas berkenaan bahasa, loghat, jargon, slanga, gurauan, cerita rakyat, budaya setempat dan sebagainya. Pokoknya, kita mesti tahu pelbagai perkara tentang bahasa. Fungsi peribadi pula adalah fungsi bahasa yang memberi kesempatan kepada manusia bagi menyatakan perasaan, emosi, peribadi serta reaksinya. Seterusnya, fungsi heuristik melibatkan penggunaan bahasa bagi memperoleh ilmu pengetahuan. Ini demikian kerana ia disampaikan di dalam bentuk pertanyaan yang memerlukan jawapan. Fungsi khayalan juga merupakan fungsi bahasa yang digunakan oleh manusia bagi mencipta mimpi-mimpi yang mustahil diterima oleh akal. Fungsi ini dibawa melalui buku-buku dan cerita-cerita dongeng.
 
Ketujuh-tujuh fungsi di atas sebenarnya bersifat saling lengkap-melengkapi antara satu sama lain bagi menghasilkan satu bentuk komunikasi yang berkesan di dalam menyatakan pelbagai topik serta memahamkan pelbagai bangsa di dunia. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling berkesan di dalam kehidupan manusia; ia bersifat arbiter, simbolik, sistematik dan manusiawi.

KEMAMPUAN BAHASA MELAYU MENYAMPAIKAN PELBAGAI ILMU

Sekiranya anda bertanya saya adakah bahasa Melayu mampu menyampai pelbagai ilmu; jawapan saya "Sudah tentu". Sejak kita merdeka, hampir 51 tahun dan sejak lebih 25 tahun bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di sekolahsekolah, negara telah dapat menghasilkan ratusan, malahan ribuan pakar,sarjana, doktor, arkitek, pakar sains dan lain-lain melalui sistem prasekolah atau pendidikan yang sedia ada, yakni aliran kebangsaan. Keadaan ini dapat dijelmakan kerana bahasa Melayu mampu bersaing dengan bahasa lain (seperti Jepun, Korea, Jerman, China, Inggeris dan lain-lain) di dalam semua bidang dan digunakan di institusi pengajian tinggi.
 
Bahasa Melayu bukan sahaja mampu menyatakan pelbagai ilmu malahan ia juga memikul tanggungjawab yang besar sebagai bahasa persatuan dan kesatuan kaum di Malaysia. Ini telah terbukti sejak sekian lama. Melalui perpaduan yang kukuh dan persefahaman kaum yang kuat di kalangan masyarakat, suasana politik dan sosial juga ikut turut stabil. Ini adalah berkat bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar utama di dalam sistem pendidikan kebangsaan sejak awal tahun 70-an.
 
Bahasa Melayu juga telah memperkasa anak bumiputera di dalam bidang pendidikan, sains dan teknologi, ekonomi dan sekali gus dapat melahirkan golongan kelas menengah di kalangan bumiputera yang menjadi sinergi dan sumber manusia yang terus menjadi pemangkin pembangunan bangsa dan negara. Bahasa yang dahulunya hanya berperanan sebagai "lingua franca" dan juga bahasa "kelas kedua", akhirnya telah menjadi bahasa pengantar, bahasa ilmu, bahasa komunikasi, bahasa perundangan, bahasa pentadbiran dan bahasa yang dapat mengungkapkan pelbagai genre dan domain ilmu. Maka, bagi memastikan semangat dan kecintaan terhadap kepentingan dan kemampuan bahasa Melayu memainkan peranannya sebagai bahasa ilmu, usaha promosi harus dipergiat dari semasa ke semasa.


KEMAMPUAN MENYATAKAN PELBAGAI TOPIK DAN MEMAHAMI PELBAGAI BANGSA DI DUNIA

Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, misalnya, telah membawa satu dimensi baru di dalam arena kebahasaan. Bahasa Melayu, misalnya, telah digunakan secara meluas di China (diajar di China Foreign Studies University, Beijing) sebagai bahasa komunikasi. Dengan usaha yang telah dijalankan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka di dalam merealisasikan jalinan hubungan bahasa dan kesusasteraan Melayu ke peringkat antarabangsa telah membuktikan kepada kita bahasa Melayu mampu untuk menyatakan pelbagai topik dan memahamkan pelbagai bangsa di dunia. Ini sesuai dengan hasrat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi dan bahasa ilmu yang penting di dunia melalui pelbagai rangkaian kerjasama secara 'institutional' dan rasmi.
 
Contohnya, kerjasama dengan Beijing Foreign Studies University dan lain universiti seperti University Peking dan Institut Penyiaran Beijing adalah antara usaha-usaha yang boleh diteruskan bagi menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi dan boleh membuktikan bahasa Melayu mudah difahami dan mampu menyatakan pelbagai topik. Perasmian Pusat Bahasa Melayu (PBM) di Beijing telah mencetus satu era baru di dalam penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi dunia. Kemampuan bahasa Melayu menyatakan pelbagai topik dan mudah difahami ini telah menimbulkan minat di kalangan pelajar China untuk mempelajari bahasa Melayu kerana mereka menyedari bahawa bahasa Melayu bakal menjadi bahasa yang penting sebagai alat komunikasi dan kajian peradaban di dunia Melayu.
 
Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi telah diperluaskan di dalam pendidikan di mana badan-badan pembinaan dan pengembangan bahasa dan institusi pengajian tinggi telah memainkan peranan yang penting bagi meningkatkan mutu bahasa dan pengembangan penggunaannya di dalam pelbagai bidang. Penyelidikan korpus dan pelbagai aspek bahasa, penyeragaman ejaan rumi, pembentukan istilah sains dan teknologi dan penerbitan telah dijalankan bagi memantapkan aspek-aspek bahasa agar ianya mudah difahami oleh setiap penutur dan pengguna bahasa tersebut. Di dalam bidang pendidikan, bahasa Melayu menjadi bahasa utama untuk berkomunikasi. Hal ini adalah kerana bahasa Melayu dapat menyampaikan pelbagai topik .


BAGAIMANA BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA ILMU BOLEH TERCAPAI

Menurut Havranek, di dalam Garvin (1984), sesuatu bahasa yang mencapai taraf sebagai bahasa ilmu perlu mempunyai dua ciri penting: keintelektualan dan kesempurnaan bahasa. Melalui keintelektualan, bahasa tersebut mestilah mempunyai keupayaan menyampaikan hujah dan buah fikiran yang berkesan dan tepat yakni mampu menyampaikan kesinambungan dan kerumitan fikiran tanpa melalui pelbagai rintangan. Beliau juga mengatakan bahawa, kemuncak pencapaian taraf keintelektualan bahasa tersebut mesti sudah berada di dalam suasana 'saintifik' yang boleh menganalisis bahasa secara tepat yang mencerminkan kejelasan pemikiran yang logik.

Keintelektualan bahasa dicapai melalui perbendaharaan kata dan melalui sistem tatabahasa. Keintelektualan perbendaharaan kata boleh dicapai melalui dua cara, iaitu:
i.  Pengembangan perbendaharaan kata (lexical development ) dengan menambah istilah baru, yang bersifat khusus dan kadangkala sukar difahami.
ii.  Melalui penukaran bentuk dan corak perbendaharaan kata iaitu dengan memberi pengertian khusus atau tertentu kepada perkataan tertentu yang berbeza dengan penggunaan biasa; perkataan baru mesti bersifat tepat, spesifik dan abstrak.

Kesempurnaan bahasa pula bermaksud satu bahasa yang akan berfungsi sebagai bahasa ilmiah harus mempunyai sistem dan peraturan bahasa yang lengkap yakni mempunyai sifat-sifat kestabilan, kelenturan, kepelbagaian, keberkesanan dan keindahan. Kestabilan bermaksud sesuatu bahasa itu mesti lah mempunyai peraturan-peraturan atau sistem, contohnya peraturan sebutan, peraturan memakai imbuhan, peraturan menggunakan frasa atau ayat, di samping mempunyai sistem atau cara membentuk kata atau istilah-istilah. Tanpa peraturan ini, kestabilan bahasa tidak mungkin tercapai. Bersifat luntur pula bermaksud bahasa itu boleh menerima pembaharuan yang berlaku di dalam bahasa-bahasa lain. Misalnya, penggunaan imbuhan pinjaman (pro-, anti-, -isme, is-), penggunaan istilah baru dan kata pinjaman daripada bahasa Inggeris dan Arab. Sifat keterbukaan ini membolehkan bahasa Melayu berfungsi dengan sempurna sebagai bahasa ilmu di dalam pelbagai bidang termasuk sains dan teknologi.

Sifat kepelbagaian di dalam bahasa Melayu yang berfungsi sebagai bahasa ilmu pula bermaksud mempunyai pelbagai cara untuk menyatakan pelbagai peristiwa, perasaan atau pemikiran untuk mendapatkan kesan-kesan yang berbeza. Contohnya, untuk meminta seseorang itu membuka 'suis angin' kerana hawa di dalam bilik itu panas, boleh disampaikan dengan pelbagai gaya atau cara seperti:

i.    Berpeluh pula badan. Panas rasanya sekarang!
ii.   Panas sungguh malam ini.
iii.  Tolong pasangkan kipas angin. Saya rasa panas.
iv.  Bilik ini patut dipasang dengan alat pendingin udara. Memang tidak sesuai pakai baju jenis ini. Panas rasanya.

Sifat keberkesanan pula bermaksud yang sempurna itu mempunyai keupayaan memberikan maksud dengan tepat dan berkesan. Antara ciri-cirinya ialah, bahasa itu mestilah mempunyai perkataan, istilah, frasa dan ayat yang boleh digunakan untuk menyemai maksud dengan tepat tanpa menimbulkankeraguan, kekeliruan dan kekaburan erti. Pada masa kini juga terdapat banyak buku ilmiah sama ada di dalam bidang teknologi mahupun sains yang digunakan sebagai rujukan di pusat pengajian tinggi atau universiti. Bahasa yang sempurna juga mestilah mempunyai keindahan bahasa yakni boleh melahirkan buah fikiran, pendapat ataupun kenyataan dengan bahasa yang indah dan sedap didengar serta mempunyai nilai-nilai estetika yang tinggi. Nilai estetika ini dapat kita lihat melalui puisi tradisional mahupun puisi moden seperti pantun, syair, gurindam dan sajak. Antara contoh keindahan bahasa dapat dilihat melalui bait-pait puisi di bawah:

1. Tanjung Katong airnya biru,
    Tempat orang bermandi manda,
    Sedang sekampung lagikan rindu,
    Inikan pula jauh di mata.

2. Apa guna berkain batik,
    Kalau tidak dengan sujinya,
    Apa guna beristeri cantik,
    Kalau tidak dengan budinya.

3. Barang siap tiada memegang agama,
    Sekali-kali tiada boleh dibilang nama.

4. Burung kedidi terbang ke hutan,
    Gugur bulunya di ranting sena,
    Ranting patah menimpa budak,
    Jangan menjadi rambutan jantan,
    Orang berbunga awak berbunga,
    Orang berbuah awak tidak.

(Dipetik daripada A. Halim Ali (2006), Mendekati Puisi Melayu Tradisional.
Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris)


Sebenarnya, hasil daripada kerjasama pelbagai pihak boleh membuahkan buku ilmiah yang dapat digunakan di sekolah rendah, menengah, institut perguruan dan universiti. Peranan utama dimainkan oleh DBP sejak tertubuhnya institusi tersebut pada tahun 1956 dan hingga sekarang isu buku rujukan bagi sekolah rendah dan menengah sudah dapat diselesaikan. Di samping itu, pihak kerajaan juga telah memainkan peranan yang penting di dalam kemajuan menuju ke arah penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Pihak kerajaan telah memberi bantuan kewangan yang amat banyak di dalam hal ini dan pelbagai aktiviti disediakan untuk pengembangan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu.

BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA ILMU

Bahasa ilmu boleh ditakrifkan sebagai bahasa yang mempunyai ciri-ciri formal dan dapat mengungkapkan sesuatu konsep dan pemprosesan ilmu. Jadi, adakah Bahasa Melayu berkemampuan menjadi bahasa ilmu yang boleh digunakan di dalam pelbagai bidang ilmiah atau ilmu pengetahuan? Melalui sejarah kita boleh menjejak laluan bahasa Melayu hingga ia menjadi bahasa pengantar dan bahasa yang digunakan untuk mengajar pelbagai bidang ilmu, termasuk sains dan teknologi.
 
Melihat dari segi sejarah, bahasa Melayu di rantau ini pernah digunakan di dalam peradaban tinggi, di dalam istana dan di kota-kota di mana bahasa itu tersebar. Bahasa Melayu juga telah lama digunakan untuk mengungkapkan konsep-konsep dan proses-proses yang tinggi serta kompleks, terutama sekali di dalam bidang agama, falsafah, sastera dan budaya. Setelah tiga puluh tahun dirancang dengan begitu rapi, perkembangan yang positif di dalam penggunaan bahasa Melayu dapat dilihat di dalam bidang ilmiah. Penggunaan bahasa Melayu di dalam bidang sains sosial telah lama wujud, malahan lebih awal daripada zaman kegemilangan kerajaan Melayu Srivijaya, Acheh dan Melaka. Malahan di dalam sejarah yang mutakhir, pusat kebudayaan seperti Pulau Pinang telah banyak menghasilkan buku untuk institusi pengajian tinggi dan akhbar diterbitkan. Bahasa Melayu telah digunakan dengan banyaknya di dalam konteks agama, sastera dan budaya.
 
Ukuran kejayaannya tidak mudah dapat difahami kerana penggunaannya terhad kepada bidang-bidang itu sahaja dan tidak pernah dikembangkan ke bidang-bidang lain. Oleh itu, usaha menggunakan bahasa Melayu di dalam bidang sains sosial dan kemanusiaan ini juga adalah jauh lebih mudah kerana bahasa tersebut telah lama digunakan untuk tujuan ini, walaupun tidak abstrak dan sukar berbanding dengan sains dan teknologi. Bahasa Melayu ilmiah ini dapat dilihat melalui beberapa ciri umum iaitu peristilahan, tatabahasa, laras
dan lain-lain.
 
Berikut diperturunkan senarai istilah kosa kata bahasa Melayu ilmiah yang banyak bilangannya dan khusus sifatnya. Kamus Dewan yang diterbitkan padatahun 1970, iaitu edisi kedua tahun 1980, hanya berupaya mencipta 28,000 kata masukan, tetapi istilah yang sudah dicipta oleh DBP setakat ini , untuk semua bidang telah mencapai 477,300 (Berita Peristilahan, Mei 1986). Setiap satu bidang ilmu terdapat sejumlah peristilahannya sendiri dan mempunyai maknanya yang tersendiri pula.
 
Di dalam hal penciptaan istilah ternyata bahawa istilah, walaupun banyak iaitu berjumlah 487,249 dan meliputi 36 bidang, namun kerja-kerja menokok tambah jumlah istilah terus berjalan. Usaha membina istilah baru telah bermula sejak 1957 lagi dan jumlah di bawah merupakan senarai beberapa bidang yang dikumpulkan sejak tarikh tersebut.
i.    Jawatan dan jabatan 1964 (5,034 istilah)
ii.   Pentadbiran , 1962 (6,074 istilah )
iii.  Ekonomi , 1965/1979 (6,421 istilah)
iv.  Pendidikan, 1966/ 81 (15,308 istilah)
v.  Geografi , 1967/76/81 (18,148 istilah)
vi.  Linguistik, 1975 (3,500 istilah)
vii. Sejarah, 1973/83 (14,322 istilah)
viii. Muzik, 1974 (4,969 istilah )
ix.  Seni Lukis 1974 (6,348 istilah)
x.   Biologi, 1980/1981 (13,000 istilah )
xi.  Kejuteraan Pengajian Tinggi , 1986 (33,341 istilah)
xii. Kimia Pengajian Tinggi, 1986 (20,3000 istilah)

Daripada senarai yang diberi di atas bolehlah kita mengandaikan hingga kini, telah banyak istilah baru masuk ke pangkuan bahasa Melayu dan atas dasar itu bahasa Melayu memang layak menjadi bahasa ilmu.
Bahasa Melayu ilmiah sekarang menampung kemasukan Latin dan Yunani yang dipinjam melalui bahasa Inggeris. Jika dilihat jumlah imbuhan di dalam bahasa Melayu (22 buah semuanya) maka kita menyetujui dan mengerti bahawa bilangan imbuhan yang sedikit ini tentu sekali tidak dapat menampung banyak fungsi keseluruhan di dalam bahasa Melayu. Bilangan imbuhan yang sedikit ini menampung pelbagai fungsi, misalnya [ter-] yang menunjukkan 'tidak sengaja' itu dipakai di dalam 'terserapkan, terbalikkan', untuk membawa maksud boleh. Jika dilihat Âmaksud negatifÊ imbuhan berikut digunakan di dalam bahasa Inggeris [ a-, in-, un-, ab, an- , ir- , non- ], semuanya menunjukkan penafian. Di dalam bahasa Melayu hanya terdapat dua jenis negatif, itu 'bukan dan tidak', jadi mudah apabila hendak digunakan di dalam ayat.

Dewasa ini, kosa kata di dalam bahasa Melayu ilmiah sudah bertambah banyak dan khusus sifatnya. Kita tidak mengetahui semua istilah untuk menulis atau bertutur, tetapi perlu mengetahui bidang pengkhususan kita. Misalnya, kalau bidang saya linguistik, saya hanya menumpukan dan memberi perhatian kepada istilah linguistik sahaja, tidak yang lain. Untuk memantapkan lagi penggunaan bahasa ilmu di dalam bidang ilmu atau
ilmiah, Dewan Bahasa dan Pustaka tidak kurang aktif di dalam hal ini. Peranan Dewan patut diberi pujian. Setakat ini DBP sudah berjaya menyelesaikan dan memenuhi permintaan buku-buku teks bagi sekolah-sekolah rendah dan menengah serta pra-universiti. Buku-buku teks untuk institusi pengajian tinggi juga sudah berjalan dengan lancar. Terdapat dua langkah yang dibuat di dalam hal ini: bantuan tenaga pengajar daripada institusi pengajian tinggi dan menerbitkan karya-karya asal untuk diterbitkan bagi keperluan institusi pengajian tinggi.
 
Untuk menyelesaikan masalah di atas, DBP dengan sokongan akademik di universiti tempatan telah bekerjasama untuk mengenal buku teks yang diperlukan di universiti dan yang ditulis di dalam bahasa Inggeris. Setelah buku teks ini dikenal pasti, buku-buku tersebut boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu untuk keperluan mereka. Kedua, DBP juga menerbitkan karya asal dan hingga kini telah menghasilkan 700 buah buku untuk digunakan di institusi pengajian tinggi. Buku ini meliputi semua bidang.
 
Di dalam usaha ke arah penerbitan buku teks untuk institusi pengajian tinggi, memang mudah menerbitkan buku-buku di dalam bidang sains sosial dan bahasa dan kesusasteraan; hingga kini DBP telah menghasilkan lebih 500 buah buku di dalam pelbagai topik: novel, kritikan sastera, antologi cerpen dan sajak serta buku-buku prosiding mengenai bahasa dan kesusasteraan.

BAGAIMANA BAHASA MENYATUPADUKAN RAKYAT

Selaras dengan dasar pendidikan kebangsaan, bahasa Melayu diajarkan sebagai mata pelajaran wajib dan telah dijadikan bahasa pengantar utama bagi semua peringkat prasekolah dan pengajian. Pendidikan Bahasa Melayu Sekolah Menengah adalah memenuhi hasrat Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis daripada aspek intelek, emosi, rohani dan jasmani.

Penggunaan bahasa Melayu yang semakin meluas sesuai dengan tarafnya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara menekankan penguasaan dan penggunaan bahasa Melayu yang lebih bermutu. Pelajar-pelajar bukan sahaja perlu menguasai kecekapan berbahasa dan ketepatan berkomunikasi, tetapi juga perlu memahami sistem bahasa Melayu yang mampu mengungkapkan segala bidang ilmu dan kegiatan harian selaras dengan fungsinya sebagai bahasa perpaduan rakyat, perhubungan utama, dan bahasa ilmu pengetahuan yang mencerminkan akal budi rakyat.
 
Pendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah yang meliputi Tingkatan 1 hingga 5 akan terus meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis di kalangan pelajar remaja dan memupuk kepekaan terhadap variasi bahasa di dalam pelbagai situasi, sistem bahasa dan gaya bahasa yang indah. Pendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah juga menanam kesedaran terhadap unsur dan nilai kemanusiaan secara menyeluruh melalui pembacaan bahan ilmu dan hasil kesusasteraan. Pemupukan semangat kewarganegaraan dan nilai murni masyarakat Malaysia diberi penekanan di dalam pendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah agar pelajar-pelajar membina semangat rasa bangga dan cinta akan tanah air di dalam satu wawasan budaya yang dihasratkan.

Di samping itu juga, bahasa Melayu memainkan peranan penting bukan sahaja di dalam memenuhi keperluan manusia tetapi juga untuk meningkatkan perpaduan antara kaum. Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa perpaduan kaum begitu signifikan untuk menyumbang ke arah sebuah negara maju mengikut acuan sendiri. Selain itu juga, pendidikan sebagai alat yang digunakan untuk perpaduan antara kaum jelas dinyatakan di dalam Penyata Razak 1956. Oleh itu, apabila pendidikan dianggap sebagai alat secara automatiknya, bahasa Melayu yang berfungsi sebagai bahasa perpaduan boleh mengambil bahagian di dalam isu menyatupadukan rakyat kerana bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa pengantar di pelbagai bidang.

Aspek penting untuk menyatupadukan rakyat mengikut fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan adalah melalui pendidikan. Sesungguhnya pendidikan hari ini telah memainkan peranan penting di dalam merealisasikan aspirasi negara di dalam mewujudkan perpaduan kaum. Pendidikan hari ini telah membuktikan bahawa negara berjaya mengimbangkan kewujudan integrasi nasional yang menjamin keamanan dan kesejahteraan negara. Perpaduan rakyat atau pembentukan satu negara bangsa dapat dicapai melalui sistem pendidikan. Oleh itu, perpaduan rakyat dapat dicapai sekiranya guru menerapkan nilai-nilai murni seperti saling menghormati antara satu sama laintidak mengira bangsa dan agama. Secara faktanya, sejarah tidak menipu manusia dan sejarah telah membuktikan betapa golongan cerdik pandai menentukan jatuh bangunnya sesebuah bangsa dan negara. Selain itu, penyatupaduan rakyat dapat mewujudkan sistem pendidikan kebangsaan kerana sistem persekolahan yang berbeza-beza mempunyai haluan masing-masing dan tidak dapat melahirkan satu identiti bangsa. Atas rasa kesedaran kebangsaan menerusi pendidikan sebagai alat untuk mencapai perpaduan bangsa, maka satu jawatankuasa ditubuhkan untuk mengkaji sistem pendidikan yang sedia ada. Cadangan itu dikenali sebagai Penyata Razak.
 
Penyata Razak telah diperakui dan diluluskan menjadi Ordinan Pelajaran pada tahun 1957. Ordinan ini mewajibkan semua jenis sekolah menggunakan sukatan pelajaran yang sama. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah, khusus untuk membantu perpaduan kebangsaan dan menjadi wahana yang berkesan untuk komunikasi pelbagai kumpulan etnik dan masyarakat pelbagai dialek atau bahasa. Selain itu, bahasa Melayu juga dapat membantu pembentukan jati diri bangsa Malaysia yang menggunakan bahasa komunikasi yang mudah difahami. Penyatupaduan rakyat melalui bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan boleh diwujudkan melalui penerapan nilai-nilai murni; seperti yang tercatat di dalam matlamat pendidikan kebangsaan, iaitu pembentukan masyarakat yang bersatu padu.
 
Masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan majmuk telah mewujudkan masalah polarisasi kaum terutamanya di kalangan pelajar. Masalah polarisasi kaum di kalangan pelajar, jika tidak dibendung akan menimbulkan implikasi yang kurang sihat terhadap negara. Keteguhan sesebuah negara bergantung kepada perpaduan rakyatnya. Pemisahan kaum antara pelajar-pelajar boleh menimbulkan permusuhan dan pergaduhan. Para pelajar tentu sukar bekerjasama untuk mencapai kecemerlangan di dalam pelajaran mereka, jika setiap kaum mengutamakan bangsa sendiri. Hal ini akan menimbulkan pula prasangka dan salah faham yang pasti merenggangkan hubungan pelajar. Antara faktor yang menimbulkan situasi tersebut ialah perbezaan kebudayaan dan corak hidup, di samping mengamalkan dan menganuti kepercayaan yang berbeza dan bertutur dalam bahasa ibunda yang berlainan.
 
Sesungguhnya gejala tidak sihat ini perlu dihapuskan demi perpaduan dan masa depan negara. Para pelajar perlu digalakkan berinteraksi dengan rakan-rakan yang berlain bangsa dan kaum. Benih-benih perpaduan perlu disemai di dalam jiwa pelajar semasa berada di bangku sekolah. Selain daripada itu, penyatupaduan rakyat di negara ini dapat dilaksanakan melalui aktiviti kelab dan persatuan Bahasa Melayu di mana pelajar atau orangramai dapat berinteraksi di antara satu sama lain di dalam komuniti tersebut. Mereka juga dapat berpeluang memupuk nilai-nilai murni seperti kerjasama dan semangat kekitaan. Aktiviti seperti minggu bahasa kebangsaan, majlis deklamasi sajak, berbalas pantun, syarahan dan pidato antara kaum dan antara pelajar boleh meningkatkan perpaduan sesama mereka. Semua aktiviti ini harus melibatkan semua kaum yang ada di negara ini.

SEJARAH BAHASA PERPADUAN

Ketika penjajahan, pendidikan sebelum merdeka, sistem persekolahan yang diamalkan adalah dasar 'pecah dan perintah'. Kerajaan British mengamalkan dasar 'laissez-faire' dengan membiarkan setiap sistem persekolahan itu berkembang mengikut haluan masing-masing. Kesannya telah wujud empat sistem persekolahan yang berbeza di negara kita pada masa itu. Hala ini menyebabkan jurang ekonomi dan sosial yang semakin ketara di kalangan rakyat yang berbilang kaum. Kaum Melayu dengan sekolah pondoknya dan
sekolah rendahnya , yang bersifat tradisional, memperlihatkan mutu pendidikan yang mat terbatas dan sekolah-sekolah Melayu didirikan atas daya inisiatif perseorangan. Manakala kaum Cina dengan sekolah Cina, yang diusahakan oleh sukarelawan Cina, sedangkan sekolah Tamil pula diuruskan oleh kaum India, manakala sekolah Inggeris diberi keutamaan, duduk di tangga teratas dan ada yang dikendalikan oleh mubaligh-mubaligh Kristian.

Ada teori politik yang mengatakan apabila sesebuah negara bekas tanak jajahan mempunyai banyak bahasa peribumi, jalan yang paling selamat untuk menyatupadukan semua rakyat ialah memilih bahasa bekas penjajah sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa pengantar sistem pendidikannya, kerana dengan mengambil bahasa asing tidak ada mana- mana pihak yang berasa bahasanya teraniaya, meskipun apa yang mereka tidak sedari ialah semua bahasa peribumi mereka adalah teraniaya oleh bahasa asing tersebut, tetapi pada mereka itu tidak
menjadi hal.
 
Teori ini sudah dicuba dan masih dicuba di India, Filipina, Nigeria, Kenya, Ghana dan lain-lain. Ternyata, selepas setengah abad teori itu diuji, yang ada hanyalah bukti-bukti negatif. Jauh daripada bersatu padu, India makin berpecah belah dan melahirkan Pakistan; dan Pakistan pula kemudiannya melahirkan Bangladesh. Kini Kashmir dan Punjab menuntut kebebasan. Keadaan di negara lain tidak jauh bezanya. Di sebaliknya pula, negara yang menggunakan bahasa peribumi hidup subur dan berkembang di dalam semua aspek. Contohnya, Jepun, Korea, China, Thailand dan sebagainya.
 
Bandingkan keadaan ini dengan Indonesia yang menguji teori lain iaitu, apabila terdapat 1,485 bahasa dan bahasa tersebut pula tersebar di 23,000 buah pulau, bahasa yang dapat menyatupadukan seluruh rakyat negara tersebut ialah daripada kumpulan peribumi yang terkecil, yakni bahasa Melayu. Maka di Indonesia, dipilih bahasa yang dituturkan oleh suatu kaum yang tinggal sepanjang Sungai Jambi di Sumatera, yang jumlahnya tidak lebih daripada dua ratus ribu orang. Bahasa mereka dikenali sebagai bahasa Melayu dan kemudian dinamakan bahasa Indonesia. Seolah-olah ia memiliki kuasa sakti kerana ia mampu menggenggam puluhan ribu pulau dan ribuan suku kaum yang menjadi satu kesatuan negara dan bangsa.

BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA PERPADUAN

Perpaduan atau solidariti dapat didefinisikan sebagai satu proses yang menyatupadukan rakyat dan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga akan tanah air. Di samping itu juga, menurut Kamus Dewan (1994), perpaduan ditakrifkan sebagai penggabungan, pelaburan persesuaian, kecocokan dan perihal berpadu iaitu bergabung menjadi satu, sepakat dan sebagainya. Di dalam erti kata yang lain, perpaduan dapat diertikan
sebagai hubungan erat bersifat toleransi yang diwujudkan secara sengaja di kalangan dan etnik yang berbeza untuk mencapai matlamat bersama secara jujur dan ikhlas. Perpaduan adalah proses menyatupadukan seluruh masyarakat untuk membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan banggakan negara.
 
Oleh itu pengertian bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dapat diertikan sebagai bahasa yang menjadi lambang penyatuan suara yang digunakan sebagai alat perhubungan di dalam lingkungan satu kelompok manusia (antara seorang individu dengan individu yang lain) yang berfungsi sebagai alat menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum di dalam sesebuah negara. Bahasa adalah suatu keseluruhan, suatu prinsip klasifikasi dengan sesuatu yang dikuasai dan bersifat konvensional yang seharusnya terkebawah daripada naluri semula jadi. Whitney (1998), berpendapat bahasa adalah salah satu institusi sosial dan menganggap bahawa kita menggunakan alat ujaran sebagai wadah bahasa hanyalah secara kebetulan sahaja, untuk kesenangan sahaja: manusia boleh sahaja memilih bahasa isyarat dan lambang tampak dan bukan lambang
'akuistik'.