FUNGSI BAHASA

Bahasa adalah satu konsep umum yang menjadi dasar di dalam perhubungan.Ter dapat beberapa sarjana yang memberi definisi mereka terhadap bahasa. Menurut Kamus Linguistik, bahasa adalah keupayaan fitrah manusia yang berupa satu sistem lambang bunyi suara arbitrari yang dipersetujui bersama oleh kelompok sosial dan digunakan sebagai alat berkomunikasi (Kamus Linguistik, 1997:27). Menurut Gorys Keraf (1997:1), bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Walau bagaimanapun, bahasa tidak semestinya sebagai alat berkomunikasi kerana komunikasi juga boleh terbentuk melalui isyarat tubuh atau melalui cara yang telah disepakati seperti lukisan, asap api, bunyi gendang atau tong dan sebagainya. Bahasa memberikan kemungkinan yang jauh lebih luas dan kompleks daripada yang dapat diperoleh dengan mempergunakan media tadi. Bahasa haruslah merupakan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Ia bukannya sebarang bunyi tetapi adalah bunyi yang merupakan simbol atau perlambangan.

Bahasa mempunyai fungsinya yang tersendiri. Ia boleh memberi fungsi apabila bahasa tersebut telah seragam penggunaannya melalui perbendaharaan dan pengimbuhan dan mengikuti segala peraturan penggunaannya (Darwis Harahap Mohamad, 2004: 50). Fungsi adalah beban makna suatu satuan bahasa atau hubungan antara satu satuan dengan unsur-unsur gramatikal, leksikal/fonologi di dalam suatu deretan satuan/peranan unsur dalam suatu ujaran dan hubungannya secara struktural (Harimurti Kridalaksana, 1993: 60). Terdapat
beberapa fungsi bahasa yang utama.

Pada awalnya, seorang anak menggunakan bahasa untuk mengekspresikan kehendaknya atau perasaannya pada sasaran yang tetap. Proses kognitif, iaitu pengenalan benda-benda kepada bahasa telah berlaku (Asmah Omar, 1993: 16). Inilah yang menjadi fungsi utama bahasa iaitu sebagai alat untuk mengekspresikan apa yang terlintas dalam pemikiran. Di dalam perkembangan bahasa, kanak-kanak tidak lagi menggunakan bahasa  hanya untuk mengekspresikan kehendaknya, tetapi juga untuk berkomunikasi dengan lingkungan di sekitarnya.

Setelah dewasa, kita menggunakan bahasa untuk mengekspresikan diri dan berkomunikasi. Seorang penulis mengekspresikan dirinya melalui tulisan. Sebagai contoh, tulisan kita dalam sebuah buku, merupakan hasil ekspresi diri kita. Ketika menulis, kita tidak memikirkan siapa pembaca. Kita hanya menuangkan isi hati dan perasaan kita tanpa memikirkan apakah tulisan itu difahami orang lain atau tidak. Semasa menggunakan bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan diri, si pemakai bahasa tidak perlu mempertimbangkan atau memperhatikan siapa yang menjadi pendengarnya, pembacanya, atau khalayak sasarannya. Ia menggunakan bahasa hanya untuk kepentingannya peribadi.
 
Sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri, bahasa menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam dada kita. Unsur-unsur yang mendorong ekspresi diri adalah untuk menarik perhatian orang lain terhadap kita dan keinginan untuk membebaskan diri kita daripada semua tekanan emosi (Gorys Keraf, 1997: 4). Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi (Mokhtar Mansor, 1991: 22). Manusia memerlukan suatu medium untuk melawan bicara dengan orang lain. Dalam komunikasi seharian, salah satu alat yang sering digunakan adalah bahasa, baik bahasa lisan mahupun bahasa tulisan. Bahasa menjadi alat komunikasi yang paling efektif di dalam memastikan proses komunikasi berjalan lancar. Melalui komunikasi, kita mempelajari dan mewarisi semua yang pernah dicapai oleh nenek moyang kita, serta apa yang dicapai oleh orang-orang yang sezaman dengan kita. Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan saluran perumusan maksud, melahirkan perasaan dan memungkinkan kita menciptakan kerja sama yang mewujudkan pelbagai aktiviti, merencanakan dan mengarahkan masa depan (Gorys Keraf, 1997: 4).

Semasa menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, kita sudah memiliki tujuan tertentu antaranya ingin difahami oleh orang lain (Sumarsono, 2004: 143). Dalam berkomunikasi, kita mempertimbangkan bahasa apa yang ingin digunakan. Misalnya, kata makro hanya difahami oleh orang berpendidikan, namun kata besar atau luas lebih mudah difahami masyarakat. Bahasa adalah unsur kebudayaan yang telah memberi manfaat kepada pengalaman manusia. Melaluinya, manusia mempelajari dan mengambil bahagian dalam pengalaman tersebut. Di dalam situasi ini, bahasa telah berfungsi sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial atau kemasyarakatan (Sumarsono, 2004: 145). 

Masyarakat hanya dapat disatukan secara efisien melalui bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi, lebih jauh memungkinkan setiap orang untuk merasa dirinya terikat dengan kelompok sosial yang dimasukinya. Seterusnya manusia dapat melakukan segala kegiatan kemasyarakatan dengan menggunakan bahasa. Ia memungkinkan integrasi yang sempurna bagi setiap individu dengan masyarakatnya (Gorys Keraf, 1997: 5). Semasa mengadaptasi di dalam lingkungan sosial tertentu, kita akan memilih bahasa yang kita gunakan bergantung pada situasi yang dihadapi. Kita menggunakan bahasa yang berbeza pada orang yang berbeza. Kita perlu memilih dan menggunakan bahasa yang sesuai di dalam percakapan, misalnya menggunakan kata Kamu atau Saudara untuk memulakan perbualan. Kita perlu bijak agar dapat menghasilkan perbualan yang sesuai. Kata kamu sesuai untuk rakan manakala saudara adalah untuk mereka yang baru dikenali. Dengan menguasai bahasa suatu bangsa, kita dengan mudah berbaur dan menyesuaikan diri dengan bangsa tersebut (Zulkifley Majid, 1996: 16).  Fungsi seterusnya adalah sebagai alat di dalam mengawal sosial. Bahasa mampu untuk mengawal keadaan sosial dengan lebih efektif. Kawalan sosial ini dapat diterapkan pada diri kita sendiri atau kepada masyarakat. Pelbagai penerangan, informasi dan pendidikan disampaikan melalui bahasa. Buku-buku pelajaran dan buku-buku instruksional adalah salah satu contoh penggunaan bahasa sebagai alat kawalan sosial (Zulkifley Majid, 1996: 17). 

Ceramah agama atau dakwah merupakan salah satu contoh penggunaan bahasa yang berfungsi sebagai alat kawalan sosial. Begitu juga penyampaian ilmiah atau politik. Kita juga sering mengikuti diskusi atau perbincangan (talk show) di televisyen dan radio. Iklan layanan masyarakat atau layanan sosial merupakan salah satu kewujudan penerapan bahasa sebagai alat kawalan sosial. Semua itu merupakan kegiatan berbahasa yang memberikan kepada kita cara untuk memperoleh pandangan baru, sikap baru, perilaku dan tindakan yang baik dengan menggunakan bahasa. Di samping itu, kita juga dapat belajar untuk menyemak dan mendengarkan pandangan orang lain mengenai suatu hal. Contoh fungsi bahasa sebagai alat kawalan sosial yang sangat mudah kita terapkan adalah sebagai alat pereda rasa marah. Menulis merupakan salah satu cara yang sangat efektif untuk meredakan rasa marah. Tuangkanlah rasa tidak puas hati dan marah kita ke dalam bentuk tulisan. Biasanya, pada akhirnya, rasa marah kita beransur-ansur hilang dan kita dapat melihat persoalan secara lebih jelas dan tenang. Bahasa sebagai alat untuk berfikir adalah fungsi yang hampir sama dengan ekspresi. Namun begitu, terdapat perbezaan yang ketara. Walaupun tanpa bahasa manusia juga boleh berfikir, namun ia akan lebih bermakna seandainya ia dapat diinterpretasikan melalui bahasa. Dalam proses berfikir, kita menggunakan bahasa agar apa yang kita fikirkan mampu untuk diungkapkan. Apa yang terbayang dalam pemikiran ialah bunyi-bunyi bahasa yang membentuk pertuturan atau paparan. Paparan ini boleh diungkapkan menjadi suatu bahan iaitu bahan bertulis yang bercetak seperti buku, majalah dan akhbar. Selain itu, alat berfikir ini juga boleh menjadi bahasa lisan yang boleh digunakan untuk berkomunikasi (Mokhtar Mansor, 1991: 23).

Bahasa juga berfungsi sebagai alat perakam (Mokhtar Mansor, 1991: 24). Apabila seseorang itu melihat gambar atau simbol, dia merakam apa yang dilihatnya itu dalam fikirannya. Namun, ia tidak dapat dipancarkan kepada orang lain melainkan menggunakan medium seperti kamera. Tetapi sekiranya medium tersebut tidak ada, manusia terpaksa menceritakannya. Di dalam hal ini, aspek bahasa adalah penting sebagai medium di dalam memindahkan segala apa yang ingin diperkatakannya. Oleh itu, bahasa mengetengahkan fungsinya sebagai sebuah alat yang mampu merakam segala kejadian. Kejadian yang terakam sememangnya tidak terbukti seperti apa yang mampu untuk dirakamkan melalui kamera tetapi ia diungkapkan kembali melalui penceritaan semula dengan menggunakan bahasa.

Selain itu, terdapat beberapa orang tokoh seperti Karl Buhler, Simanjuntak, John Concon dan sebagainya yang telah mengemukakan fungsi bahasa mengikut pandangan mereka sendiri. Karl Buhler mengemukakan fungsi yang hampir sama dengan Simanjuntak. Mereka mengemukakan tiga fungsi utama bahasa iaitu Appel, Ausdruck dan Darstellung. Appel/evokasi (membangkitkan) menunjukkan bahawa bahasa berfungsi sebagai alat untuk memerintah atau meminta lawan bicara untuk melakukan sesuatu. Fungsi ini seperti seorang komander memberi arahan kepada pasukan mereka (Sumarsono: 148). Ausdruck/ekspresi (melahirkan) pula
menunjukkan bahawa bahasa berfungsi untuk mengungkapkan suasana hati penutur. Contohnya perkataan aduh, amboi dan wah. Perkataan ini sudah mampu untuk memberitahu tentang suasana hati penutur. Fungsi seterusnya ialah Darstellung/representatif (mewakili) iaitu berfungsi untuk mengacu objek tertentu yang berada di luar diri penutur dan lawan tuturnya. Fungsinya adalah untuk mengacu dan menjelaskan secara lebih terperinci, contohnya memberi analisis tentang sesuatu.

John C. Concon Jr. turut memberi fungsi terhadap bahasa. Menurutnya, bahasa berfungsi untuk membuka perbicaraan, menghindarkan komunikasi, komunikasi instrumental, komunikasi afektif, melepaskan tekanan perasaan, menceritakan perkara tahayul dan berfungsi dalam bidang ritual (Sumarsono, 2004: 154). Halliday pula memberikan bahasa kepada beberapa fungsi iaitu sebagai fungsi deskriptif (menerang, menghurai), ekspresif (mengungkap) dan berfungsi di dalam bidang sosial. Halliday (1978), juga menjelaskan bahawa bahasa berfungsi sebagai pencetus ideasional. Manusia menggunakan bahasa untuk menata (mengorganisasikan) pengalaman penutur atau penulis tentang dunia nyata atau dunia fantasi kepada pengungkapan. Bahasa tersebut mengacu kepada barang, orang, tindakan, peristiwa, keadaan dan sebagainya di dalam keadaan nyata atau yang dibayangkan. Bahasa juga berfungsi di dalam mengungkap interpersonal manusia. Bahasa mampu untuk menunjukkan, membangun atau mempertahankan hubungan sosial antara manusia. Ini mencakupi bentuk penyapaan, fungsi tutur, modalitas dan sebagainya. Fungsi seterusnya adalah sebagai tekstual. Di dalam hal ini, bahasa mencipta teks bertulis atau lisan yang koheren di dalam dirinya dan yang sesuai bagi sesuatu situasi tertentu (Sumarsono, 2004: 49).

Bahasa boleh diperoleh daripada pelbagai sumber dan ia terbentuk daripada beberapa faktor, antaranya disebabkan oleh pengekodan, dialek dan sebagainya. Bahasa mempunyai beberapa fungsi; sebagai alat ekspresi diri, alat komunikasi dan identiti diri yang memudahkan pekerjaan manusia. Melalui bahasa, kita dapat menunjukkan sudut pandang kita, pemahaman kita atas suatu hal, asal usul bangsa dan negara kita, pendidikan kita, bahkan sifat kita. Bahasa menjadi cermin diri kita, baik sebagai bangsa mahupun sebagai diri sendiri. Bahasa adalah suatu yang utuh dan bersistem, tidak menumpang kepada bahasa lain, wujud secara tersendiri dan mempunyai banyak bentuk.

Derasnya arus globalisasi di dalam kehidupan telah menyerlahkan perkembangan dan pertumbuhan bahasa sebagai pendukung pertumbuhan dan perkembangan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua manusia di dalam era ini memberi peranan penting di dalam dunia persaingan bebas dan komunikasi. Konsep dan istilah baru di dalam pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maklumat (IT) secara tidak langsung memperkaya khazanah bahasa Melayu. Maka, semua produk budaya akan tumbuh dan berkembang pula sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Sekali gus, ia berperanan sebagai prasarana berfikir dan pendukung pertumbuhan dan perkembangan IT. Menurut Sunaryo (2000), tanpa adanya bahasa, bidang IT tidak dapat tumbuh dan berkembang.
Selain itu, bahasa di dalam struktur budaya, telah memiliki kedudukan, fungsi, dan peranan iaitu sebagai akar dan produk budaya. Bahasa menjadi medan prasarana pemikiran moden. Biasanya, penggunaan bahasa yang baik akan menghasilkan buah fikiran yang benar. Bahasa juga menunjukkan identiti sesuatu bangsa. Oleh itu, bahasa perlu dipelihara kerana bahasa adalah jiwa bangsa.

1Peranan Faktor Pembentuk Bahasa

Pembentukan adalah perbuatan atau hal yang membentuk (Ahmad Mahmood, 2001: 133). Pembentukan bahasa adalah konsep umum yang mencakup infleksi, devirasi, afiksasi dan penggabungan bahasa (Harimurti Kridalaksana, 1993: 159). Faktor atau peranan pembentukan bahasa terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor ini menjadi asal kejadian kepada bahasa. Menurut hipotesis monogenesis, semua bahasa di dunia ini berasal daripada satu bahasa induk. Bahasa merupakan sesuatu yang dikurniakan daripada tuhan yang telah tersebar ke serata dunia. Ini berlandaskan daripada kitab-kitab suci setiap insan seperti Bible dan al-Quran (Sumarsono, 2004: 68). Di dalam al-Quran sendiri ada menceritakan tentang hal ini, iaitu di dalam Surah al-Baqarah: Ayat 31 dan 32, ÂDan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama benda, kemudian Allah berfirman kepada malaikat, „Sebutkan kepada-Ku nama-nama benda itu jika kamu memang benar‰. Mereka menjawab, „Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau ajar kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui lagi Maha BijaksanaÊ (Terjemah al-Jumanatul Ali Al-Quran, 2004: 7).

Terdapat ahli falsafah yang tidak bersetuju dengan hipotesis monogenesis. E.B de Condillac (1968) mengatakan bahawa bahasa berasal daripada suara dan gerakgeri badan yang mempunyai sifat naluri. Semua manusia dilengkapi dengan naluri. Naluri tersebut kemudiannya dibangkitkan oleh emosi yang kuat dan suara-suara yang beremosi tersebut akan berubah menjadi bunyi-bunyi yang bermakna seterusnya membentuk bahasa.

Terdapat juga hipotesis yang disebut sebagai hipotesis polygenesis, iaitu hipotesis yang mengatakan bahawa bahasa-bahasa yang berlainan lahir daripada pelbagai masyarakat yang berlainan dan bahasa tersebut berevolusi. Bahasa itu hadir sama ada kerana onomatope atau bahasa yang hadir akibat daripada kesedaran manusia (Sumarsono, 2004: 72). Menurut Von Herder, bahasa lahir daripada alam dan onomatope iaitu tiruan daripada bunyi alam. Bunyi yang ditimbulkan oleh alam seperti guruh dan bunyi binatang ditiru oleh manusia secara onomatope dan diolah untuk tujuan tertentu. Selepas pengolahan, peniruan tersebut akan dimatangkan daripada dorongan hati manusia yang kuat untuk berkomunikasi.

Bloomfield telah mengemukakan tiga teori berkaitan asal kejadian bahasa. Teori pertama adalah teori bow-bow iaitu teori yang mengatakan bahawa bahasa muncul daripada keupayaan manusia untuk meniru suara-suara lain. Teori dingdong pula menyatakan bahawa bahasa berasal daripada keupayaan manusia dalam memberi respons kepada bunyi yang dihasilkan oleh alam. Manakala, teori pooh-pooh menjelaskan bahawa bahasa berasal daripada teriakan kuat atau seruan keras (Sumarsono, 2004: 70). Teori pembentukan bahasa ini adalah sesuatu yang abstrak.

Bahasa juga terbentuk hasil daripada pertembungan yang berlaku kepada bahasa atau disebut bilingualisme. Bilingualisme adalah pertembungan antara dua bahasa dan penutur daripada kedua-dua bahasa tersebut berusaha untuk mempelajari bahasa daripada pihak masing-masing. Setiap penutur bahasa yang berlainan akan berusaha untuk mewujudkan komunikasi dengan menguasai bahasa orang yang dilawan bicara. Contohnya, pertembungan antara bahasa Inggeris dan bahasa Sanskrit telah membentuk bahasa baru seperti yang terdapat dalam beberapa perkataan bahasa Melayu (Kamarudin dan Siti Hajar, 1997: 14).

Faktor pembentukan bahasa yang paling utama berlaku hasil daripada pemerolehan bahasa oleh kanak-kanak. Kita mengetahui bahawa kanak-kanak tidak memperoleh bahasa secara terus tetapi mereka harus melalui beberapa peringkat sehingga berjaya menguasai sesuatu bahasa. Mereka diajar sejak kecil untuk mengenali bahasa tersebut (Harimurti Kridalaksana, 1982: 24).

Pemerolehan ini berlaku sama ada orang dewasa memberi mereka bahasa asli atau pinjaman atau menterjemah bahasa tersebut untuk memudahkan pemahaman kanak-kanak (Harimurti Kridalaksana, 1982: 55). Perkembangan kanak-kanak termasuk pemikiran mereka telah membawa kepada kebolehan mereka untuk mengungkapkan pemikiran atau gagasan mereka sebagai tanda wujudnya sosialisasi terhadap lingkungannya. Bahasa adalah satu proses yang sentiasa bersambung dan ia akan diperturunkan ke generasi seterusnya.

Begitulah kita sebagai manusia akan memperturunkan bahasa yang kita gunakan kepada anak-anak kita. Pemerolehan bahasa bagi setiap manusia iaitu kanak-kanak bermula ketika mereka berumur 18 bulan dan ia hampir sempurna ketika mencapai usia 4 tahun (Sumarsono, 72). Pemerolehan bahasa ini bermula daripada proses prabahasa hinggalah kepada bahasa, melalui pemberian nama oleh kanak-kanak itu kepada benda-benda yang dilihatnya kerana setiap kanakkanak dilahirkan dengan daya untuk memahami alam sekitarnya (Asmah, 1993: 67).

Faktor pembentukan seterusnya adalah melalui dialek. Dialek ialah satu bentuk bahasa yang digunakan di dalam sesuatu daerah atau oleh sesuatu kelas sosial. Dialek berbeza daripada bahasa standard, loghat atau pelat daerah (Kamus Dewan, 2004: 302). Walaupun kita berteduh di dalam bumbung yang sama iaitu Malaysia, namun wujud beberapa dialek seperti dialek Kelantan dan dialek Kedah (Asmah, 1993: 114). Variasi atau kelainan bahasa ini merupakan cabang daripada bahasa Melayu, misalnya Sabah mempunyai variasi bahasanya sendiri dan orang kampung di kawasan pedalaman juga mempunyai variasinya sendiri.
 
Menurut Lyons, komuniti bahasa boleh wujud apabila semua orang dapat menggunakan satu bahasa atau dialek yang sama dalam sesebuah kawasan (Kamarudin dan Siti Hajar, 1997: 2). Dialek daerah dan dialek sosial adalah variasi daripada satu bahasa tertentu yang dituturkan oleh sekumpulan penutur dalam sesebuah masyarakat atau dipanggil komunikasi bahasa (Kamarudin dan Siti Hajar, 1997: 5). Kedua-duanya wujud disebabkan oleh keadaan geografi, persekitaran, pergaulan dan faktor politik, taraf pendidikan, kedudukan sosial, cara penyampaian, sikap penutur, gangguan latar belakang serta tempat.

Pembentukan bahasa seterusnya berlaku disebabkan adanya proses pengekodan bahasa. Biasanya, pengekodan bahasa ini membabitkan aspek tatabahasa, sebutan ejaan, perkamusan dan peristilahan. Pengekodan ini biasanya menghasilkan satu bahasa baru. Di Malaysia, pewujudan bahasa baku adalah contoh bahasa yang telah mengalami proses pengekodan. Bahasa baku adalah bahasa yang dikodifikasi dan diterima oleh masyarakat secara umum serta menjadi model kepada masyarakat bahasa tersebut. Oleh itu, bahasa yang telah dikodifikasikan adalah bahasa yang bersistem atau mempunyai peraturan.

Menurut Nik Safiah Karim (1975), "Bahasa Melayu standard ialah variasi yang digunakan apabila orang-orang daripada berbagai-bagai dialek di negara ini berkumpul dan berbincang dengan tujuan untuk difahami, tiap pihak berusaha menggugurkan ciri kedaerahan masing-masing dan menggunakan sedikit sebanyak variasi yang berasaskan bahasa Melayu dialek Johor-Riau, tetapi kini pertuturan bahasa Melayu umum telah mempunyai sifat-sifat tersendiri".

Pengalaman bahasa Melayu merentasi zaman. Bahasa Melayu terus kekal sebagai bahasa utama dunia sejak dahulu hingga kini. Persoalan yang timbul dewasa ini, bersetujukah anda bahawa Bahasa Melayu perlu dipinggirkan dalam bidang keilmuan? Bahasa merupakan suatu sistem komunikasi yang mempergunakan simbol vokal (bunyi ujaran) yang bersifat arbitrer. Bahasa dapat diperkuat dengan gerak-geri badan yang nyata. Ia merupakan simbol atau lambang kerana rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat artikulasi manusia harus diberikan makna tertentu, dan ia biasanya menggunakan simbol tertentu.

PENYERAPAN BAHASA ASING

Bahasa Melayu memiliki sifat keterbukaan yang membenarkan penyerapan kata dan istilah daripada pelbagai bahasa, seiring dengan kehendak dan perkembangan zaman. Keadaan ini disebabkan pengaruh dan hubungan bangsa atau suku bangsa lain dengan penggunaan bahasa Melayu. Penyerapan bahasa asing meliputi bahasa Sanskrit, Jawa, Arab dan Inggeris. Penyebaran bangsa Melayu memberi petunjuk tentang penyebaran dan perkembangan bahasa Melayu. Selain itu, unsur asing yang menyusupi bahasa Melayu itu dapat melengkapi kosa kata bahasa Melayu. Kajian dari aspek dialek yang digunakan, termasuklah bahasa daerah dari segi kosa kata, tatabahasa dan sebagainya dianggap perlu di dalam bahasa Melayu.

Era Bahasa Melayu yang terus berkembang juga dapat menjelaskan lagi proses penerimaan bahasa Melayu itu sendiri, misalnya bahasa Melayu kuno yang dapat dilihat pada aspek strukturnya. Dari sudut peminjaman, ia banyak diselitkan dengan kata Sanskrit. Bahasa Melayu tengahan pula dikatakan menerima pengaruh bahasa Arab. Datanya banyak sekali berupa kitab, hikayat dan sebagainya. Pelbagai kemahiran telah diterapkan di dalam meningkatkan perkembangan bahasa yang banyak "mendewasakan" bahasa Melayu. Lazimnya, kemahiran bahasa merupakan matlamat utama di dalam pengajaran bahasa; iaitu kemahiran mendengar, bertutur, menulis dan membaca. Kemahiran bahasa berlaku secara berperingkat-peringkat; sama ada daripada kemahiran permulaan, kemahiran pertengahan atau kemahiran kefahaman yang juga dikenali sebagai kemahiran tertinggi. Aspek bunyi dan tatabahasa Sanskrit turut meninggalkan kesan ke atas bahasa Melayu walaupun unsur ini tidak begitu jelas kelihatan dan menjadi berkurangan dengan unsur penyerapan daripada bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Pengaruh bahasa Inggeris bukan sahaja kelihatan melalui perbendaharaan kata, malahan merangkumi morfologi dan sintaksis Melayu yang turut dipengaruhi dengan jumlah yang amat besar.

Pengaruh penyerapan dan penerimaan bahasa asing terus berkembang dan disesuaikan dengan penggunaan kata di dalam bahasa Melayu. Ini termasuk pengaruh Islam dan Barat dan kemudian, pengaruh bahasa Jawa. Setelah kedatangan Islam, kedudukan bahasa Melayu amat penting kerana bahasa Melayu mula menjadi bahasa pengantar agama. Peranan bahasa dan kesusasteraan Melayu menjadi penting. Perubahan dalam pandangan hidup keilmuan dan keintelektualan mengukuhkan lagi kedudukan bahasa Melayu. Gerakan bahasa dan kebangsaan di Malaysia selepas kemerdekaan dilahirkan dengan ciri-ciri kebangsaan, salah satu daripadanya ialah bahasa. Perkembangan baru di dalam bidang bahasa telah memesatkan lagi kegiatan bahasa, seperti penulisan di dalam bentuk novel, drama, sajak dan esei. Dengan itu, bahasa Melayu bukan sahaja menjadi bahan sastera, malahan perkembangan bahasa telah membentuk menjadi bahasa moden.

PEMBINAAN TAMADUN MELAYU

Pengalaman bahasa Melayu sebagai alat komunikasi serta asas kepada pembinaan tamadun Melayu haruslah dikekalkan dan dipertahankan melalui tradisi ilmu. Bahasa Melayu hendaklah berupaya mengungkapkan peranannya di dalam pelbagai bidang dan cara kehidupan bangsanya. Ia meliputi akal fikiran dan daya ciptaan di dalam tuntutan kemasyarakatan, persekitaran politik, ekonomi dan sosial. Perancangan bahasa Melayu yang lebih tersusun memperlihatkan bahasa sebagai lambang negara. Pembinaan manusia yang berharkat-bermartabat sambil menguasai pelbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi selalu dipesankan melalui pesan-pesan bahasa. Oleh sebab itu, fungsi dan kedudukan bahasa Melayu bukan hanya sebagai bahasa pergaulan atau lingua franca tetapi juga sebagai bahasa kebudayaan dan adat istiadat di dalam masyarakat. Terdapatnya keragaman gaya bahasa dan variasi bahasa yang disebabkan pengelompokan masyarakat yang berupa idolektis, dialektis dan sosiolek. Bahasa Melayu juga merupakan alat untuk mengekspresikan harapan, maksud dan keinginan yang berkait dengan diri sendiri, keluarga mahupun di dalam lingkungan masyarakat.

PENGGUNAAN BAHASA MELAYU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Bahasa Melayu telah menjadi alat bahasa pengajaran dan pembelajaran sepenuhnya di dalam sistem  pendidikan negara. Keadaan ini berterusan apabila Bahasa Melayu dijadikan sebagai mata pelajaran teras dalam peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Namun, perubahan telah berlaku di dalam sistem pendidikan negara apabila pengajaran bagi subjek atau mata pelajaran Sains dan Matematik diajarkan di dalam bahasa Inggeris. Pengalaman Bahasa Melayu di dalam pengajaran di sekolah telah dipinggirkan selaras dengan dasar baru Kementerian Pelajaran yang menuntut supaya mata pelajaran Inggeris dipertingkatkan. Akhirnya, bahasa Melayu akan lenyap sekiranya kerajaan dan pihak kementerian khususnya, meminggirkan mata pelajaran Bahasa Melayu. Seharusnya, bahasa Melayu dimartabatkan sebagai bahasa ilmu kerana pengalaman yang lampau banyak ÂmematangkanÊ bahasa Melayu di dalam pembentukan tamadun Melayu di Malaysia sendiri.

Golongan yang dididik dengan bahasa pinjaman (bahasa Inggeris) akan membina pemikiran berdasarkan  kepada bahasa pinjaman tersebut. Berdasarkan kajian, didapati negara yang menggunakan bahasa peribumi sebagai bahasa pengantar pendidikan akan dapat mengekalkan keaslian dan kreativiti pemikirannya.  Contohnya, negara Jepun yang menerima pendidikan Barat, masih lagi mengamalkan kebahasaan Jepun walaupun pentadbiran, perdagangan serta sains dan teknologi diserap daripada Barat. Keadaan ini disebabkan keutuhan dan keaslian pemikirannya yang dikekalkan melalui pendidikan dalam bahasa  ibundanya.

Perisytiharan Kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 diikuti dengan penubuhan Malaysia pada tahun 1963, telah meletakkan bahasa Melayu dalam Perlembagaan Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Selangkah demi selangkah, bahasa Melayu membentuk peranan dalam merealisasikan hasrat masyarakat Malaysia untuk melihat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kepesatan  pembangunan ekonomi Malaysia di dalam negeri dan perkembangan ekonomi antarabangsa seharusnya membawa bersama tanggungjawab pengembangan dan penggunaan bahasa Melayu. Pengukuhan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan rasmi mempunyai nilai bahasa perpaduan bangsa di negara Malaysia. Usaha untuk menegakkan perpaduan bangsa adalah sesuai dengan prinsip demokrasi dan peruntukan
Perlembagaan, yakni tidak juga menghalang penggunaan bahasa kaum atau dialek masing-masing.

PERANAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA (DBP)

Pada tahap bahasa Melayu mencapai kekuatannya selepas era penjajahan, beberapa institusi telah wujud bagi mengembangkan dan memajukan bahasa Melayu. Melalui penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) di Malaysia pada tahun 1956, pelbagai kegiatan dan aktiviti untuk mengembangkan lagi potensi bahasa Melayu telah berjalan dengan rancak. Bahasa Melayu menjadi "alat" perhubungan moden pada abad ke-20. Pelbagai bentuk program dan aktiviti kebahasaan diadakan oleh DBP, antaranya penerbitan buku di dalam pelbagai
bidang ilmu. DBP juga menghasilkan kamus dan perkataan-perkataan baharu Melayu.

Secara kasar, kemajuan dan pengalaman yang ditimba oleh bahasa Melayu adalah pada tahap yang memenuhi seluruh rakyat Malaysia, sama ada perkamusan di dalam ekabahasa mahupun di dalam dwibahasa. Pengalaman bahasa Melayu telah berkisar pada perkembangan dan pengaruh yang ditinggalkan secara bertahap-tahap mengikut peredaran masa. Oleh itu, bahasa Melayu berupaya menjadi bahasa perhubungan di dalam bidang perdagangan, pemerintahan, ilmu pengetahuan serta dalam hubungan diplomatik. Perubahan
yang ditempuhi bahasa Melayu dengan "seribu macam" pengalaman akibat berlakunya perubahan sejarah dan politik seperti geopolitik, selepas kolonial dan kemerdekaan.

PENGALAMAN BAHASA SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKA

Sejarah awal penggunaan tulisan rumi di dalam bahasa Melayu dilakukan oleh pedagang, pengembara dan penjelajah yang datang dari Eropah ke Nusantara secara perseorangan. Penulisan mula dijalankan dengan membuat penulisan tentang bahasa Melayu dengan menggunakan huruf-huruf Rumi Latin. Huruf Latin yang mula-mula digunakan untuk menulis perihal bahasa Melayu ditemui di dalam senarai pelayaran Pigafetta dari Itali pada tahun 1522. Catatan-catatan di dalam bahasa Melayu daripada Antonio Pigafetta yang telah menyusun daftar kata Melayu-Itali pada tahun 1522 lagi membuktikan pengalaman bahasa Melayu sehingga menerbitkan kamus Melayu-Itali yang pertama iaitu Vocaboli De Quedti Popoli Mori. Berkisar tentang penerbitan tersebut, penerbitan kamus telah berkembang pesat. Selain itu, pengaruh bahasa Sanskrit amat luas sewaktu kebudayaan Melayu mengalami pengaruh peradaban India. Pengaruh tersebut meliputi bidang keagamaan, undang-undang, kesenian dan bidang lain. Namun, struktur bahasa Melayu tidak terjejas. Bermula pada abad ke-16 itu, bahasa Melayu terus ditulis dengan huruf rumi oleh pedagang, pengembara, penjelajah dan sarjana dari Eropah. Rumpun keluarga bahasa Melayu-Austronesia atau ikatan rumpun Melayu-Polynesia telah berkembang saling berhubung kait melalui asas budaya yang hampir sama. Penerimaan hubungan tersebut diolah dan diterima suai pengaruh kebudayaan asing tanpa melenyapkan asas-asas keserumpunan atau memusnahkan bahasa yang menjadi kekuatan bahasa Melayu.

Daripada tinjauan sosial juga, bahasa Melayu dipilih sebagai Bahasa Nasional kerana penyebarannya yang luas di Nusantara dan peranan tokoh yang berpengaruh. Malahan, orang Eropah tidak mengetahui bahawa bahasa Melayu baku sudah menjadi bahasa rasmi sejak beratus-ratus tahun. Di perpustakaan Sorbonne di Perancis, ada dua pucuk surat Raja Ternate kepada Raja Timor dalam abad ke-13 yang ditulis dalam bahasa Melayu Hikayat. Kenyataan itu membuktikan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa yang penting untuk
urusan rasmi. Bahasa berkembang, bertukar dan berubah; iaitu yang dikatakan pendekatan dinamik (tidak statik).

Bahasa Malaysia adalah Bahasa Kebangsaan Malaysia. Sebelum 1969, Bahasa Kebangsaan ini dikenali sebagai bahasa Melayu, tetapi sesudah 13 Mei 1969, bahasa ini diberi nama baru. Namun, nama baru ini dapat diumpamakan sebagai pakaian baru yang dikenakan oleh orang perseorangan untuk tujuan tertentu
tanpa menimbulkan sebarang perubahan kepada dirinya (Asmah Omar, 1978). "Bahasa menunjukkan Bangsa" adalah perumpamaan yang sering disebutkan di dalam penggunaan berbahasa. Ini bermaksud secara tidak langsung, kita akan memartabatkan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa utama di dunia. Sebelum era kemerdekaan, bahasa Melayu telah banyak melalui cabang-cabang kegemilangan sebagai bahasa yang dipertuturkan di dalam urusan rasmi. Justeru, proses perubahan zaman pada abad ke-20 telah mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi negara, bahasa perpaduan, bahasa pengantar ilmu pengetahuan dan bahasa utama di dalam sistem pendidikan. Bahasa Melayu mampu berkembang seiring dengan keperluan dan tuntutan semasa serta berupaya menangani perubahan. Bahasa Melayu mempunyai kekuatan sejarah, kekuatan serumpun serta telah banyak melalui pengalaman.

PENGALAMAN BAHASA

Pengalaman yang "ditimba" oleh bahasa Melayu telah membuktikan bahawa bahasa Melayu mempunyai  sejarah yang gemilang dan layak dijadikan Bahasa Kebangsaan negara Malaysia. Bahasa Melayu telah banyak melalui pengalaman yang bermakna, sama ada dari awal hingga kini yang dapat dilihat daripada pelbagai aspek. Terdapat banyak bahan, yang pada zaman awalnya menggunakan bahasa Melayu seperti batu bersurat, hasil sastera dan bahan sejarah.

Bangsa Melayu khususnya dan masyarakat Malaysia amnya tidak boleh lagi berundur dan terus mengangkat tangan menyerah kalah dalam memartabatkan bahasa Melayu. Kita ingin membuktikan bahawa kita adalah bangsa yang besar yang tidak segan menghadapi cabaran. Bangsa yang besar harus tahu sejarah perkembangan bahasa kebangsaannya sendiri. Jika ada pendapat yangmenyangka bahawa orang Melayu khususnya tidak perlu belajar bahasa Melayu atau bahasa Malaysia disebabkan bahasa itu adalah bahasa pertama mereka, sangkaan tersebut adalah salah. Alangkah kecewanya generasi kita yang sekarang ini gagal melaksanakan tugas bersama-sama memartabatkan bahasa Melayu.

Bahasa Melayu Malaysia adalah tonggak kepada bangsa Melayu sejagat yang sentiasa memainkan peranan penting di dalam perjuangan memartabatkannya. Ia adalah antara bahasa yang dituturkan oleh banyak bangsa dan merupakan gabungan daripada bahasa Arab, Parsi dan Sanskrit. Melalui perdagangan dan penjajahan, bahasa Melayu berkembang dan menerima istilah daripada bahasa Inggeris, Cina dan India. Dari aspek dakwah, usia bahasa Melayu adalah lebih tua daripada segala macam bahasa yang wujud di Malaysia. Bahasa itu berdaulat kerana bahasa Melayu meniti di bibir dan lidah penguasa Melayu yang memeluk agama Islam. Hal ini membezakan bahasa Melayu daripada bahasa lain yang tidak mencapai darjat kekuasaan. Ertinya, bahasa lain di dalam bentuk dakwah Islam tidak berada di puncak kekuasaan seperti mana  kedudukan bahasa Melayu pada zaman Kesultanan Melayu. Justeru, apabila bangsa Melayu kini tidak menghormati bahasa Melayu sebagai bahasa pendidikan, keilmuan dan dakwah, maka bahasa ini akan mati dengan sendirinya. Penerimaan kemasukan istilah pula ke dalam cabang bahasa Melayu melibatkan wacana keilmuan dan lain-lain dimensi cabang pengetahuan. Oleh sebab itu, bahasa Melayu berkembang kerana dalam kalangan pakar bahasa Melayu, kita mampu memperincikan hal ini dengan teliti mengikut pengalaman bahasa.