HURAIAN TATABAHASA DALAM SUKATAN PELAJARAN KBSR DAN KBSM

Sistem Bahasa
Bagi pengetahuan anda, sistem bahasa berfokus kepada pengajaran dan pembelajaran tatabahasa, ejaan, sebutan dan intonasi, kosa kata dan peribahasa.

Penerangan ringkas tentangnya dinyatakan di bawah. 
(a) Tatabahasa
 
Tatabahasa hendaklah dijadikan dasar kecekapan berbahasa dan diajarkan secara terancang dalam konteks untuk ketepatan berbahasa. Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan sintaktis.
 
(b) Morfologi
 
Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk kata dan penggolongan kata. Struktur kata ialah susunan bentuk bunyi ajaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa, sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan.
 
Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Aspek morfologi yang diberi tumpuan adalah seperti yang berikut: 

(i) Struktur kata merujuk kepada pola suku kata bagi
  Kata asli bahasa Melayu
  Kata pinjaman bahasa Melayu

(ii) Bentuk kata
  Kata tunggal
  Kata terbitan
  Kata majmuk
  Kata ganda
 
(iii) Proses pembentukan kata bahasa Melayu ialah:
  Pengimbuhan
  Penggandaan
  Pemajmukan
 
Antara ketiga-tiga proses pembentukan kata, yang amat kompleks ialah sistem imbuhan bahasa Melayu. Oleh itu, penekanan hendaklah diberikan kepada aspek penggunaan imbuhan yang betul dari segi bentuk dan makna.
 
(iv) Golongan kata
! Kata nama
! Kata kerja
! Kata adjektif
! Kata tugas
 
(c) Sintaksis
 
Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur dan binaan atau konstruksi ayat. Ini bermakna, bidang sintaksis ialah kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah
penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat. Aspek sintaksis yang diberi tumpuan adalah seperti yang berikut:
(i) Unsur utama yang terdiri daripada kata frasa, klausa dan aspek pembinaannya serta pembahagian subjek dan predikat;
(ii) Jenis ayat, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan;
(iii) Ragam ayat iaitu ayat aktif dan ayat pasif;
(iv) Susunan ayat iaitu susunan biasa dan songsang;
(v) Binaan dan proses penerbitan ayat:
! Ayat dasar;
! Ayat tunggal; dan
! Ayat terbitan atau ayat majmuk.
(vi) Aspek tanda baca.
 
(Sumber: Kementerian Pelajaran Malaysia. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSR dan KBSM 2003).KONSEP PENTING TATABAHASA DALAM KBSR DAN KBSM

Morfologi
Untuk pengetahuan anda, dalam morfologi, morfem ialah unit terkecil yang menjadi unsur perkataan. Sekiranya kata tidak boleh dipecahkan kepada unit bermakna atau nahu yang lebih kecil, maka kata-kata tersebut terdiri daripada satu unit atau satu morfem. Misalnya minum. Minum tidak akan berfungsi dan memberi makna jika dipecahkan kepada mi dan num. Sebaliknya, kata diminum boleh dipecahkan kepada dua morfem, iaitu di dan minum. Kesimpulannya, perkataan boleh terdiri daripada beberapa morfem.

Jenis Morfem
Morfem dapat dibahagikan kepada dua jenis, iaitu morfem bebas dan morfem terikat (imbuhan)

Morfem Bebas
- boleh berdiri sendiri contohnya: minum, cuti, sekolah dan periksa
- mempunyai maksud sendiri

Morfem Terikat / Imbuhan
- bentuk imbuhan iaitu mem, per, kan, ber.....
- tidak mempunyai makna tetapi mengandungi fungsi tatabahasa atau nahi yang boleh mengubah makna sesuatu kata seterusnya makna ayat.