PEMODENAN DAN PERANCANGAN BAHASA MELAYU


PENGENALAN 
Perkembangan Bahasa Melayu melalui beberapa tahap sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Topik 3. Kini Bahasa Melayu merupakan bahasa yang dituturkan oleh rakyat Malaysia dalam komunikasi harian. Pengetahuan masyarakat di Malaysia tentang bahasa ini tidak dapat dinafikan amat tinggi kerana hubungan sosial atau hubungan dagang mengutamakan Bahasa Melayu khususnya dalam kalangan masyarakat umum di luar bandar. Perkembangan ini juga menyaksikan era pemodenan Bahasa Melayu. Di Malaysia, istilah bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan membawa maknanya tersendiri. Bahasa kebangsaan ialah bahasa yang melambangkan identiti dan kedaulatan negara serta berfungsi sebagai alat perpaduan rakyat. Identiti bahasa kebangsaan haruslah mencerminkan penggunaan bahasa yang menggambarkan keseluruhan masyarakat yang mendiami negara Malaysia. Bahasa rasmi pula menekankan penggunaan bahasa dalam situasi rasmi misalnya pentadbiran, sistem pendidikan negara, urusan perdagangan, acara rasmi dan sebagainya. Kedudukan bahasa rasmi amat tinggi prestijnya dalam kalangan pengguna bahasa kerana bahasa itu merupakan bahasa komunikasi harian dalam segala urusan rasmi. Jelasnya bahasa kebangsaan boleh menjadi bahasa rasmi tetapi bahasa rasmi tidak merupakan bahasa kebangsaan kerana bahasa rasmi hanya digunakan untuk tujuan tertentu tanpa dikaitkan dengan nasionalisme.

KONSEP DAN DEFINISI     

Pemodenan bahasa mempunyai pengertian yang khusus bagi menilai perkembangan sesuatu bahasa. Sukar untuk ditentukan garis pemisah antara moden dan tradisi dalam perkembangan Bahasa Melayu. Pemodenan ialah proses menjadikan bahasa-bahasa yang sudah berkembang maju sebagai bahasa media komunikasi, iaitu proses menyatukan masyarakat dunia bahasa-bahasa yang kian saling menterjemahkan yang dikenali sebagai cara yang wajar bagi bentuk-bentuk moden dalam wacana (Ferguson,1968:32 dipetik daripada Ismail Dahaman 2007). Pemodenan bahasa dapat dikatakan bermula dengan pemodenan kosa kata Bahasa Melayu melalui pembentukan korpus dalam bidang ilmiah yakni pembentukan kata baharu atau istilah. Perkembangan ini memperlihatkan kemunculan Bahasa Melayu tinggi yang digunakan dalam wacana ilmiah yang mempunyai ciri-cirinya tersendiri dengan kosa kata khusus, struktur morfologi dan fonologi menjadi lebih kompleks.
Rajah 4.1: Sutan Takdir Alisjahbana.
Alisjahbana (1965) (Lihat Rajah 4.1) pula mengatakan pemodenan itu sebagai usaha-usaha menyesuaikan konsep-konsep, fikiran-fikiran dan cara-cara berfikir kebudayaan negara-negara sedang membangun dengan konsep-konsep, fikiran-fikiran dan cara berfikir dunia moden, iaitu memodenkan kebudayaan untuk kemajuan ilmu, teknologi dan ekonomi dunia moden. Pemodenan bahasa dapat dilihat dari segi fungsi Bahasa Melayu itu sendiri, yakni pada masa dahulu merupakan bahasa lingua franca kemudian berkembang menjadi bahasa wacana ilmu bersifat ilmiah melalui pengayaan kosa kata atau perbendaharaan kata dalam Bahasa Melayu.

Perancangan bahasa ialah usaha untuk mempertingkatkan komunikasi dengan cara mengkaji hubungan antara pengguna bahasa atau mencipta satu situasi bahasa. Perancangan bahasa merupakan pembangunan matlamat, objektif, dan strategi untuk mengubah cara penggunaan bahasa dalam sesebuah masyarakat atau komuniti. Hal ini melibatkan perekasayaan sosial penggunaan bahasa bagi sesebuah negara.  Perancangan bahasa merangkumi dua komponen penting, iaitu perancangan taraf atau status dan perancangan korpus.  Perancangan taraf mementingkan peranan yang dimainkan bahasa dalam pembinaan bangsa (Asmah:1987). Penggunaan satu bahasa rasmi merupakan penetapan taraf bahasa dalam sesebuah negara. Usaha ini merupakan urusan rasmi di peringkat kerajaan atau pemerintah tentang pemilihan dan peningkatan penggunaan satu bahasa dalam pentadbiran negara. Usaha ini dilakukan dengan bersungguh-sungguh oleh individu, kumpulan, atau organisasi untuk mempengaruhi penggunaan atau pembangunan satu bahasa sebagai bahasa rasmi. Perancangan korpus pula merujuk kepada perubahan dalam bahasa itu sendiri yang melibatkan penciptaan perbendaharaan kata yang baharu dan pembakuan atau penstandardan termasuklah sistem ejaan dan tulisan dalam sesuatu bahasa.

Dari segi sistem pendidikan, perancangan bahasa yang meletakkan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu telah menggalakkan pelajar, pengajar, guru dan pensyarah, penggubal kurikulum, penyedia soalan peperiksaan, dan pentadbiran menuntut  kegiatan peristilahan Bahasa Melayu dipacu dengan lebih laju. Ini memperlihatkan proses pemodenan Bahasa Melayu berlaku secara terancang, iaitu melalui perancangan bahasa. Pelaksanaan dasar bahasa yang menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah, menengah dan hinggalah ke peringkat institusi pengajian tinggi menggerakkan kegiatan peristilahan yang didukung oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Banyak Jawatankuasa Istilah (JKI) telah ditubuhkan oleh DBP dengan kerjasama institusi pengajian tinggi awam untuk mengumpul, membentuk dan menyebar luas istilah Bahasa Melayu dalam bidang sains asas dan sains gunaan. Perubahan ini menyaksikan perancangan korpus Bahasa Melayu berkembang dengan cepat sekali. 

Globalisasi menyaksikan perkembangan ilmu tanpa sempadan yang boleh diterokai oleh mana-mana pihak yang berminat untuk mempertingkatkan pengetahuan dalam pelbagai bidang. Hal ini juga memperlihatkan keutamaan diberikan kepada Bahasa Inggeris sebagai bahasa ilmu antarabangsa di samping beberapa bahasa utama lain seperti Perancis, Jerman, Mandarin dan sebagainya. Aspek ini amat berkait rapat dengan perancangan bahasa, khususnya bagi negara-negara membangun seperti Malaysia yang sedang berusaha untuk mempertingkatkan pembangunan ekonomi dan sosial.  Bahasa Melayu, sama ada dalam  penggunaan umum ataupun penggunaan bidang khusus, merupakan  wahana  penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Perancangan bahasa juga merupakan fenomena yang berlaku dalam bahasa untuk tujuan umum (BUTU) dan juga bahasa untuk tujuan khusus (BUTK). Asas bagi perancangan  bahasa bagi bidang khusus ini adalah untuk membolehkan  komunikasi profesional berlangsung dalam Bahasa Melayu.

Perancangan bahasa adalah satu proses yang berterusan dan mengambil jangka masa yang agak panjang. Perancangan bahasa oleh mana-mana negara memerlukan pembentukan satu dasar oleh pemerintah. Noss (1971) melihat hal ini dari sudut  perancangan  dasar bahasa yang terbahagi kepada tiga, iaitu dasar bahasa rasmi, dasar bahasa pendidikan, dan dasar bahasa am. Dasar bahasa rasmi ialah dasar yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menentukan bahasa yang seharusnya digunakan dalam mencapai matlamat  tertentu. Dasar bahasa pendidikan ialah dasar bahasa yang dipegang dalam menggunakan bahasa sebagai bahasa pengantar di sekolah. Dasar bahasa am ialah dasar yang secara tidak rasmi diterima oleh kerajaan mengenai penggunaan  bahasa dalam perdagangan, perhubungan rakyat dan dalam hubungan dengan orang-orang, badan-badan atau negara-negara luar (Asmah, 1985. ms 23).

Dalam perkembangan perancangan bahasa, terdapat beberapa istilah yang merujuk kepada usaha-usaha untuk merancang atau merencanakan pembinaan dan pengembangan bahasa secara sedar. Antaranya :
  1. Perancangan bahasa (language planning),
  2. Perekasayaan bahasa (language engineering),
  3. Politik bahasa (glottopolitics and glossopolitics),
  4. Pengurusan bahasa (language management),
  5. Pemupukan bahasa (language cultivation),
  6. Perawatan bahasa (language treatment), dan
  7. Pembinaan bahasa (language development).
r4.2
Rajah 4.2: Einar Haugen
Francis X. Karam (1974) telah memetik pendapat Einar Haugen (Lihat Rajah 4.2) bahawa orang yang pertama menggunakan perkataan language planning ialah Uriel Weinreich dalam satu seminar yang diadakan di Universiti Colombia. Namun demikian, orang yang pertama yang menggunakannya sebagai satu konsep dan menjelaskan konsep ini sebagai istilah ialah Einar Haugen sendiri berdasarkan sebuah makalah yang berjudul  Planning for a Standard Language in Modern Norway (1959)  dan kemudian makalah ini ditukar kepada Language Planning in Modern Norway. Einar Haugen mengatakan bahawa perancangan bahasa itu merangkumi kerja-kerja normatif  akademi atau jawatankuasa bahasa, terhadap semua bentuk usaha yang biasa dikenali sebagai pembinaan bahasa dan semua cadangan perubahan atau reformasi bahasa atau pembakuan standard.

Dalam versi klasik, skema perancangan bahasa Haugen merangkumi empat dimensi membentuk pasangan matriks dua-dengan-dua. Bahasa dilihat sebagai norma dan fungsi, dan objek perancangan dilihat sebagai masyarakat dan bahasa. Satu norma dipilih dan dikodkan melalui ortografi, tatabahasa dan leksikal. Pemilihan bahasa tertentu dibuat untuk menduduki tempat tertentu seperti bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi.
Kodifikasi dilakukan dengan menentukan norma sesuatu bahasa. Pada aras fungsi, bentuk yang dipilih dikodkan untuk dijadikan identifikasi standard atau digunakan (implementasi sebagai satu amalan sosial), dan kemudian dihuraikan.  Peluasan perlu dilakukan untuk membuktikan kemampuan bahasa menghadapi kehendak-kehendak semasa dalam segala bidang pengetahuan.

Istilah  language planning  ini juga digunakan oleh beberapa ahli bahasa lain seperti Joshua A. Fishman dalam Advances in Language Planning (1974)  dan The Impact of Nationalism on Language Planning (1970),  Valter Tauli (dalam Theory of Language Planning (1974), Bonafacio P. Sibayan  (dalam Language Planning Processes and the Language Policy: Survey in the Philipines 1970), Rubin Jernudd (dalam Can Language be Planned? 1970), Joan Rubin (dalam Cost Benefit Analysis in Language Planning 1970), Chaim Rubin (dalam  Tentative Classification of Language Planning Aims 1970), Paul Gavin (dalam Some Comments on Language Planning 1970), Fernando Penalosa (1984), Roger T. Bell (1976), Khaidir Anwar (1980), Richard B. Noss (1984) dan S. Takdir Alisyahbana (1976) (dalam Language Planning for Modernization), dan Asmah Haji Omar(1979) (dalam Language Planning  for Unity and Efficiency).

Language engineering  atau perekasayaan bahasa digunakan oleh G.P. Springer dalam Early Soviet Theories in Communication (1956), Takdir Alisyahbana dalam Language Engineering Moulds Indonesian Language (1961) dan  Language Policy, Language Engineering and Literacy in Indonesia and Malaysia (1971), Richard B. Noss (1984), Stephen A. Wurm (1974), Bonifacio P. Sibayan(1974) dan Henri Lavondes (1974). Glottopolitics atau politik bahasa diperkenalkan oleh Robert A. Hall Jr. (dalam tulisannya berjudul American Linguistics 1925-1950 (1951). Selain itu, tokoh bahasa dari Indonesia seperti Amran Halim (Politik Bahasa Nasional 1980) dan Lembaga Bahasa Nasional Indonesia 1974 turut menggunakan istilah yang sama. Istilah glossopolitics  juga digunakan oleh Asmah Haji Omar. Language development atau pembinaan bahasa  dikemukakan juga oleh Richard B. Noss dalam Language Policy and Higher Education 1967 untuk pengertian perancangan bahasa yang dilakukan di negara-negara di Asia Tenggara. Bagi Noss istilah ini merupakan sebahagian daripada ruang lingkup dalam  Language Planning (Richard Noss 1984). Tokoh lain yang menggunakan istilah ini ialah Charles A. Ferguson 1968. Language treatment  atau perawatan bahasa  digunakan oleh Ferdinand Penalosa (1981) untuk berbagai-bagai jenis perhatian yang diberikan oleh masyarakat tentang bahasa. Jenis perawatan bahasa yang terpenting menurut beliau ialah perancangan bahasa. Oleh itu perancangan bahasa merupakan sebahagian sahaja daripada perawatan bahasa. Language management atau pengurusan bahasa, iaitu bahasa itu dibina dan dipupuk untuk menjadi satu bahasa yang berkeupayaan dan mampu digunakan untuk mendukung budaya yang tinggi serta moden.

Neustupny (1974) menyebut dua istilah lagi, iaitu Cultivation Approach dan Cultivation of Language yang menyentuh “...persoalan ketepatan, kecekapan, tahap linguistik memenuhi fungsi-fungsi khusus, masalah stail, sekatan terhadap kapasiti perhubungan dan sebagainya”  Istilah Cultivation of Language menurut Neustupny  mula digunakan oleh P.L. Garvin dalam tulisannya yang berjudul A Prague School Reader on Aesthetics Structure and Style (1964). Selain itu, terdapat beberapa istilah lain yang dikaitkan dengan perancangan bahasa, iaitu A. Peskovskij telah menemukan istilah practical linguistics, iaitu ilmu bahasa amali atau linguistik amali. Bruno Migliorini dan Hspang-Hansen menggunakan pula istilah applied linguistics atau linguistik terapan atau gunaan. Punya Sloka Ray pula memberikan nama prescriptive linguistics atau linguistik preskriptif. Einar Haugen telah menggunakan istilah normative linguistics atau linguistik normatif.  Akhir sekali, Valter Tauli menggunakan istilah Theory of Language Planning  atau teori perancangan bahasa (lihat Valter Vauli (1974 dan 1968) dalam J.A. Fishman  Advances in Language Planning.)

Rubin dan Jernudd dalam bukunya Can Language Be Planned? (1970) (atau bolehkah bahasa dirancang?), telah mengatakan bahawa perancangan bahasa itu membawa maksud pembuatan keputusan tentang bahasa atau decision making about language yakni segala keputusan yang dibuat untuk bahasa. Hal ini merangkumi keputusan penetapan taraf bahasa dan bahan bahasa seperti ejaan, tatabahasa, istilah, sebutan, dan kosa kata serta hal-hal lain yang berkaitan dengan bahasa. Dalam tahun 1971 dan 1974, kedua-duanya mengutarakan pandangan lanjutan, iaitu perancangan bahasa sebagai usaha-usaha yang tersusun yang diarahkan kepada perubahan yang difikirkan dan ditimbangkan secara teliti mengenai kod bahasa atau pertuturan atau kedua-duanya sekali.

Fishman (1972) (Lihat Rajah 4.3) memberikan takrifan istilah ini sebagai “usaha yang tersusun bagi menyelesaikan masalah-masalah bahasa terutama pada peringkat kebangsaan”. Valter Tauli mendefinisikan istilah ini sebagai kegiatan mengawal atur yang berkaedah dan membaiki bahasa-bahasa yang baru dan sepunya di peringkat daerah, negara atau antarabangsa (Valter Tauli 1974). Das Gupta (dalam Penalosa 1981) berpendapat bahawa perancangan bahasa itu ialah rangkap kegiatan yang difikirkan dan ditimbangkan dengan hati-hati, dan direkasayakan secara bersistem untuk menyusun dan membina daya sumber bahasa sesebuah masyarakat secara terstruktur dan mengikut jadual waktu yang tertentu.
Rajah 4.3: Joshua Fishman. 
Springer (1956) dan (1974) yang menggunakan istilah language engineering telah memberikan takrif istilah ini sebagai rujukan kepada usaha-usaha penulisan dan pembakuan bahasa-bahasa separa baku di Kesatuan Soviet. Alisyahbana (1961 dan 1974) menggunakan istilah yang sama bagi maksud pedoman pembinaan bahasa secara sedar dalam konteks perubahan masyarakat, kebudayaan dan teknologi yang lebih besar. Juga dikatakan bahawa istilah ini juga membawa maksud pemindahan pengalaman-pengalaman pengekodan yang lalu pada bahasa-bahasa di Eropah  dalam bidang ejaan, kosa kata dan tatabahasa  kepada bahasa-bahasa yang baru dibina dengan perancangan dan dipertimbangkan dengan teliti dan rasional.

Ronald Wardhaugh (1988) mengatakan bahawa terdapat dua fokus perancangan bahasa, iaitu perancangan taraf atau status, dan perancangan korpus atau bahan. Pertama, analisis keperluan dilakukan yang melibatkan analisis komunikasi pola sosiopolitik dalam masyarakat. Kemudian, pemilihan satu bahasa pelbagai bahasa untuk tujuan perancangan. Tahap ini kadangkala dikenali sebagai perancangan status  yang merangkumi kodifikasi dan penstandardan. Kodifikasi menentukan kriteria yang dikatakan bahasa yang baik manakala penstandardan berlaku apabila satu bahasa dipilih sebagai standard yang diikuti. Kedua-dua tahap ini merupakan perancangan status bahasa. Tahap seterusnya ialah peluasan dan pelaksanaan. Peluasan melibatkan sebarang aktiviti yang mengembangkan pembangunan sesuatu bahasa termasuklah peluasan leksikal yang memungkinkan perkembangan bahasa yang dinamis. Pelaksanaan merupakan proses pemupukan bahasa melalui penghasilan kamus dan penulisan ilmiah dalam bahasa tersebut. Sebagai tambahan kepada pelaksanaan melalui perancangan status dan korpus, penilaian dan maklum balas perlu sebagai mekanisme bagi menentukan bagaimana perkembangan usaha perancangan bahasa bergerak dan sejauh mana keberhasilan usaha yang dilaksanakan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan