BAHASA MELAYU ERA GLOBALISASI


Istilah 'globalisasi' ialah satu istilah yang terlalu umum dan merangkumi berbagai-bagai perkara termasuk kesan-kesan ekonomi, budaya, teknologi, dan maklumat yang kini sudah mampu disebarkan ke seluruh pelusuk dunia dengan begitu cepat. Kata globalisasi diambil daripada kata ‘global’, yang bermakna universal. Oleh itu, globalisasi bermaksud  universalisasi ideologi kapitalisme, atau menjadikan kapitalisme sebagai satu-satunya ideologi dalam peradaban dunia. UNESCO mendefinisikan globalisasi sebagai set struktur dan proses  ekonomi, sosial, teknologi, politik, dan budaya terhasil daripada perubahan ciri-ciri dalam  pengeluaran, penggunaan, dan perdagangan barangan serta aset yang merangkumi asas kepada ekonomi politik antarabangsa.  Keith Porter melihat fenomena  kehidupan manusia di seluruh dunia yang lebih mudah berhubungan antara satu sama lain, aliran maklumat, kewangan, barangan dan perkhidmatan, perjalanan antarabangsa serta komunikasi antarabangsa sudah menjadi perkara biasa sebagai globalisasi.

“Era Globalisasi” menjadi istilah yang terkenal untuk menerangkan keadaan semasa. Sama seperti  istilah zaman kemelesetan, perang dingin, era angkasa lepas dan  gempakan abad 20 merupakan  istilah yang menjelaskan konsep tempoh dalam sejarah manusia. Globalisasi menghuraikan suasana politik, ekonomi dan budaya hari ini. Sesetengah orang mengatakan bahawa globalisasi sinonim dengan perniagaan global tetapi sebenarnya istilah ini memberikan makna yang lebih daripada konsep perdagangan semata-mata.  Kuasa yang sama juga yang telah membenarkan perdagangan dijalankan  merentasi sempadan negara-negara seolah-olah sempadan itu tidak wujud; malah dalam kegiatan sosial, pertubuhan buruh, kewartawanan, golongan akademik dan banyak lagi bidang telah mencecah ke perpantaian global.

Thomas Friedman dalam buku The Lexus and the Olive Tree (1999) menolak andaian Keith. Bagi beliau, globalisasi bukanlah satu fenomena. Konsep ini bukan satu tren atau aliran yang muncul dan kemudian berlalu begitu sahaja.  Globalisasi merupakan sistem antarabangsa lampau litup (overarching) yang membentuk politik domestik dan hubungan luar  tiap-tiap negara dan kita perlu memahami konsep ini sedemikian rupa.  Sebagai warga dunia yang prihatin kepada peristiwa semasa, tugas kita ialah meneliti istilah ‘globalisasi’ ini dari banyak segi, mengupasnya, dan mencari jalan bagaimana  hal ini bergerak dan kemudian kita haruslah memilih bahagiannya yang terbaik sahaja untuk dikembangkan. Namun begitu, pemilihannya tentulah subjektif bergantung kepada siapa dan untuk apa pilihan itu dibuat.  Kita seharusnya melihat globalisasi bukan sesuatu untuk dipuja atau digeruni, sebaliknya menguruskan globalisasi sebaik mungkin untuk kebaikan semua pihak.
Globalisasi merupakan istilah yang dikaitkan dengan kajian ekonomi, sosiologi dan budaya merupakan barisan depan pembuatan banyak polisi di hemisfera Barat bagi tempoh dua abad yang lalu.  Polisi terkini globalisasi tertumpu pula kepada neo-liberalisme, satu ideologi  untuk menggalakkan kebebasan perdagangan, pasaran, hak pilihan individu dan pengurangan peraturan pemerintah (Steger:2002).  Sebenarnya tidak ada satu istilah yang benar-benar tepat mendefinisikan globalisasi, walaupun negara-negara seperti Amerika dan United Kingdom cuba mendefinisikan istilah ini melalui perdebatan akademik dan wacana pidato umum. Para sarjana cuba memberikan huraian yang luas bagi istilah ini, iaitu “peningkatan hubungan global, melibatkan proses yang panjang dan kompleks, dipacu oleh pengaruh politik dan ekonomi dan juga aliran kapital, manusia, dan idea merentangi sempadan kebangsaan” (Steger:19).

Kesukaran sarjana untuk menentukan apakah yang dimaksudkan dengan globalisasi mungkin disebabkan istilah ini mendukung konsep dalam ekonomi, politik dan budaya. Evolusi dalam perdagangan antarabangsa dan institusi ekonomi seperti Kesatuan Eropah telah membawa kepada ketergantungan global antara negara-negara tersebut. Dari sudut pandangan ekonomi, globalisasi melibatkan hubungan pertukaran antara ekonomi nasional melalui perdagangan dan pelaburan langsung oleh firma multinasional.  Hal ini juga berkaitan dengan mobiliti buruh, keupayaan menghasilkan barangan yang baik menggunakan bahan mentah dan buruh murah dari Dunia Ketiga. Transaksi kewangan dilakukan secara transnasional, membenarkan mobiliti yang lebih besar kepada institusi kewangan dan meningkatkan peluang pelaburan global. Globalisasi ekonomi serta aliran kapital, wang dan teknologi merentasi  sempadan, kerap kali mempersoalkan kawalan pemerintah ke atas dasar ekonomi. Ahli strategi perniagaan Jepun, iaitu Kenichi Ohmae berhujah bahawa semakin kurang relevan sempadan teritorial maka semakin kurang  relevanlah peranan pemerintah dan akhirnya globalisasi politik menghasilkan “beberapa siri ekonomi wilayah” yang dihubungkan dengan siri prinsipal pasaran bebas (Steger:29).  

Persoalan globalisasi sering membawa debat tentang kemungkinan globalisasi menyebabkan kehomogenan atau keheterogenan budaya atau  diversifikasi yang lebih besar. Budaya global dibentuk oleh perbadanan media yang berkuasa menggunakan teknologi komunikasi terkini. Bunyi dan imej dipindahkan merentasi sempadan memberikan kesan terhadap cara berfikir masyarakat global. Budaya tidak lagi dihadkan kepada lokaliti tertentu dan budaya global akan sentiasa mencabar nilai yang sedia ada yang menghubungkan budaya dengan ketetapan setempat.  Budaya global yang mengandungi nilai Anglo-Amerika inilah yang dipindahkan melalui barangan dan perkhidmatan serta gaya hidup yang berbeza  dengan masyarakat setempat.  Hal ini akan memberikan kesan dalam jangka masa panjang kepada keruntuhan budaya dan nilai sedia ada dan mengancam jangka hayat budaya setempat tersebut.  

Budaya Amerika kemungkinan besar tersebar melalui dominasi ekonomi dunia   pasaran antarabangsa. Antara persoalan keheterogenan dan kehomogenan  budaya akibat globalisasi, lahirlah idea tentang budaya niche yakni pengwujudan dan pengekalan budaya sedia ada di setengah-setengah tempat di dunia ini. Ahli sosiologi Roland Robertson mengatakan budaya setempat akan mengukuhkan kedudukannya dalam niche geografi yang kecil sebagai tindak balas terhadap globalisasi. Hal ini membawa kepada ‘glokalisasi’, iaitu interaksi kompleks global dan setempat, dicirikan dengan peminjaman budaya. Dalam konteks tulisan ini, globalisasi dapat dikatakan unsur dalam dunia ekonomi moden perdagangan bebas, pergerakan kapital bebas,  pertumbuhan badan regulatori antarabangsa, dan pengembangan badan korporat multinasional yang bakal mempengaruhi suasana sosiobudaya, politik dan ekonomi negara kita. Dunia global merupakan satu jaringan saling bergantung pada jarak besar apabila pasaran mengikat manusia secara ekonomi dan kebergantungan enviromental, politik, ketenteraan, budaya,  dan sosial.  Globalisasi ini akan memberikan kesan kepada governans domestik dan ini termasuklah perancangan dasar bahasa negara yakni perancangan Bahasa Melayu. 

Globalisasi sering dikaitkan dengan proses menjadikan dunia satu perkampungan sejagat yang berkembang pesat sejak akhir-akhir ini. Thomas Friedman, dalam bukunya The Lexus and The Olive Tree: Understanding Globalization menganggap globalisasi sebagai 'Orde Baru Dunia' yang diwarwarkan oleh kuasa-kuasa Barat selepas tamatnya Perang Dingin dengan blok Komunis. Ramai mengaitkan globalisasi dengan ideologi neo-liberalisme yang kini menjadi pilihan begitu banyak kuasa-kuasa dunia. Ada pelbagai definisi mengenai gelombang persejagatan yang melanda dunia dewasa ini. Namun secara umumnya, bolehlah dikatakan bahawa globalisasi membawa maksud proses saling bergantungan yang makin meningkat bagi seluruh dunia yang semakin kecil. Dunia semakin hari menjadi entiti yang 'satu'.
Dari segi bahasa pula, jelas sekali Bahasa Inggeris muncul sebagai bahasa global.  Apa yang menarik dalam hal ini ialah dalam usaha menobatkan Bahasa Inggeris sebagai bahasa global, muncul  pula mitos tentang kekuatan Bahasa Inggeris. Mitos pertama ialah apabila kehomogenan telah menguasai seluruh dunia, pengaruh budaya  dan citarasa Amerika akan menular segenap penjuru dunia kerana Bahasa Inggeris dilihat sebagai bahasa ideologi Barat dan bahasa perdagangan. Satu lagi mitos ialah pembinaan bangsa sedang mengalami keruntuhan akibat globalisasi. Thomas Friedman, penulis ruangan pojok dalam New York Times, mengatakan bahawa kemunculan badan korporat global, aliran keluar wang yang melampau serta kelahiran institusi multilateral seperti Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO) merupakan unsur-unsur yang meruntuhkan pembinaan bangsa seolah-olah dunia ini sudah menjadi monobudaya dan monobahasa. Pun begitu mitos ini tidaklah boleh dipegang tanpa asas-asas yang kukuh. 

Perbincangan mutakhir mengenai globalisasi sering berasaskan anggapan bahawa globalisasi merupakan fenomena yang baru dan belum pernah berlaku. Banyak yang melihatnya sebagai satu gelombang besar yang akan menghancurkan ‘tembok-tembok’ yang memisahkan umat manusia kepada negara, bangsa dan suku. Sesetengah aspek globalisasi dewasa ini  seperti kepesatan dan pencapaian dalam sesuatu perkara misalnya teknologi komunikasi  tidak pernah disaksikan dalam sejarah. Namun, jika globalisasi dilihat sebagai satu pertembungan atau pertemuan peradaban dan budaya, Asia Tenggara sudah melalui globalisasi selama berabad-abad lamanya. Sejarah membuktikan bahawa tidak ada masalah bagi masyarakat di rantau ini menyesuaikan diri  walaupun apa yang berlaku itu berbeza dengan tradisi dan kepercayaan di rantau ini. Bangsa Melayu sendiri menerima pelbagai pengaruh  luar seperti India, Cina, Belanda, Portugis, Arab dan  Inggeris.  Asimilasi berlaku secara perlahan-lahan  dan masyarakat menerima perubahan ini secara beransur-ansur.

Walaupun dikatakan globalisasi meningkatkan kehomogenan tetapi sebenarnya globalisasi juga menyebabkan keadaan keheterogenan semakin meningkat. Dunia yang sudah bebas daripada persaingan kuasa-kuasa besar mulai mengenali keperluan saling bergantung antara satu dengan lain dan ini melahirkan dunia aneka jenis. Dunia tanpa Perang Dingin antara kuasa-kuasa besar bermakna meningkatnya juga pusat kuasa bukan satu, malah lebih daripada satu. Boleh dikatakan tidak terdapat satu pusat kewangan atau pusat politik yang unggul di dunia ini.  Malah dengan peningkatan dalam komunikasi dan teknologi bermakna tidak ada lagi unit yang terpusat dan dunia semakin difragmenkan serta individualistik. Misalnya industri pembuatan  seluar jeans Levi Strauss dipasarkan secara komputer, syarikat Dell menggunakan sistem dalam talian untuk pemasaran, pasaran menawarkan lebih banyak pilihan dan menembusi seluruh pelusuk dunia.  Dari segi penyebaran maklumat, sekiranya anda berada di Jepun anda masih boleh   membaca akhbar harian di Perancis, atau menonton perlawanan bola sepak di Eropah dan sebagainya. Teknologi membenarkan kewujudan komuniti maya atau virtual, satu lagi bentuk keanekaan jenis. Tegasnya di sini, terdapat banyak pilihan  bagi pengguna.
Penggunaan internet juga memperlihatkan kemunculan bahasa lain selain daripada Bahasa Inggeris. Global Reach (2001) mendapati 220 juta penutur jati Bahasa Inggeris mempunyai hubungan langsung dengan internet dan jumlah ini akan meningkat dari semasa ke semasa. Walau bagaimanapun, jumlah pengguna internet bukan berBahasa Inggeris juga telah meningkat lebih daripada 560 juta pada tahun 2003.  Pun begitu perbincangan tentang peranan bahasa dalam globalisasi dan kesannya kurang diberikan perhatian.  Hal ini mungkin kerana hakikat bahawa peratus besar penggunaan internet oleh elit berpendidikan Inggeris dan kebanyakan penulis serta pengulas tentang isu globalisasi berbahasa Inggeris, persoalan bahasa selain daripada Bahasa Inggeris diketepikan. Secara linguistiknya, memang tidak dinafikan bahawa Bahasa Inggeris sudah muncul sebagai bahasa lingua franca yang dituturkan untuk tujuan komunikasi merentangi pelbagai bidang. Bahasa Inggeris sebagai bahasa lingua franca juga merupakan bahasa pertuturan segmen elit tertentu di dunia ini, sebagai lambang prestij atau kedudukan dalam masyarakat tetapi kita harus ingat bahawa jumlah golongan ini tidak begitu besar dibandingkan dengan jumlah penduduk dunia ini. 
Rajah 5.1: Populasi bahasa dalam talian.
Populasi penggunaan bahasa di internet dapat dilihat seperti di Rajah 5.1. Secara umumnya, jumlah pengguna yang berbahasa natif Bahasa Inggeris tidak dijelaskan di sini. Gambaran yang diberikan ialah pengguna yang menggunakan Bahasa Inggeris untuk mengakses internet. Kelihatan bahawa Bahasa Cina sudah mulai mendapat tempat di kalangan pengguna internet. Bahasa-bahasa lain mulai berkembang seperti Sepanyol, Jepun, Jerman dan sebagainya. Oleh itu kemungkinan Bahasa Melayu juga mendapat tempat tidak mustahil. Berdasarkan statistik menunjukkan Bahasa Melayu dituturkan oleh 8.7 penutur dalam menggunakan talian internet dan 8.1 juta pengguna Bahasa Indonesia. Bahasa Melayu juga dituturkan oleh 15% daripada 2.14 juta penduduk di Singapura. Terdapat kira-kira 14.2 juta penutur berbahasa Melayu menggunakan internet.
Kini segenap masyarakat dunia sedang mengalami suatu transformasi yang amat ketara. Keadaan ini bagaikan sebuah reformasi budaya sedunia yang mempengaruhi segenap lapisan masyarakat. Perubahan dalam kehendak dan pemikiran masyarakat amat jelas. Kita hidup dalam arus 'globalisasi' yang begitu banyak digembar-gemburkan oleh dunia Barat. Pengertian globalisasi yang pada asalnya diarahkan kepada keterbukaan dalam aktiviti ekonomi sedunia kini telah mula merangkumi keterbukaan dan perubahan dalam aspek politik, sosial dan pemikiran di negara-negara seluruh dunia. Perubahan-perubahan mendadak dalam cara hidup segenap lapisan masyarakat dunia dikatakan sebagai merupakan natijah daripada globalisasi. Mahu tidak mahu, tidak kira sama ada kesan yang timbul akibat daripada perubahan ini positif atau negatif, kita secara langsung dan tidak langsung terdedah kepada kesan-kesan globalisasi. Hari ini, walau di mana kita berada, kita tidak akan dapat mengelakkan diri daripada bahang globalisasi yang datang daripada pergerakan bebas manusia, produk, pemikiran, dan cara hidup dari satu tempat ke satu tempat yang lain.

Kajian tentang kaitan bahasa dan ekonomi  telah dijalankan oleh Albert Breton dari Kanada. Hal ini berkaitan dengan pendekatan yang melihat bahasa sebagai unsur kapital manusia. Bahasa merupakan unsur penting dalam komunikasi. Tanpa bahasa komunikasi akan menjadi sukar dan ilmu juga tidak dapat berkembang.  Bahasa juga merupakan alat untuk kita berfikir dan mempunyai unsur-unsur yang dapat dinilai, diubah, diperbaiki, diganti dan disesuaikan dengan bahasa lain atau unsur-unsur lain. Antara komponen pengetahuan  dalam kapital manusia ialah bahasa ibunda  dan juga bahasa-bahasa lain. Oleh itu dalam era globalisasi, mempelajari lebih daripada satu bahasa merupakan sumber pelaburan – yuran pengajian, kamus, kaset serta buku-buku rujukan dan sebagainya  merupakan bentuk kapital manusia. Bahasa ibunda merupakan agen utama dalam sosialisasi primer bagi seorang kanak-kanak dengan bantuan ahli keluarga. Bahasa ini dikatakan kapital yang diwarisi oleh manusia.  Selepas menguasai bahasa ibunda, baharulah kanak-kanak akan mempelajari bahasa keduanya, sama ada Bahasa Inggeris, Cina, Tamil, Arab dan lain-lain.  Terdapat juga dalam situasi tertentu lebih daripada satu bahasa lingua franca boleh wujud apabila masyarakat memilih untuk menggunakan. Bahasa Inggeris menjadi bahasa global dan boleh dikatakan lingua franca dalam konteks ini. Bahasa Inggeris  boleh wujud seiring dengan Bahasa Melayu di rantau ini.  Persoalan pokoknya ialah kemahuan masyarakat penutur itu sendiri. Apa yang berlaku hari ini ialah masyarakat dimomokkan dengan istilah globalisasi dan keagungan Bahasa Inggeris, hinggakan kita tidak yakin dengan kemampuan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perdagangan; hanya senang dengan nostalgia bahawa Bahasa Melayu pernah menjadi bahasa lingua franca tetapi kini tidak lagi. 

Statistik terkini memang menunjukkan bahawa Bahasa Inggeris mendominasi bahasa dalam halaman web tetapi ada dapatan menunjukkan bahasa Cina mulai mendapat perhatian. Malah Cina melancarkan rangkaian kartunnya ke luar negara dan Viacom pula melancarkan stesen TV kanak-kanak Nickleodeon di China. Berbeza dengan perkembangan Bahasa Cina, globalisasi memberikan impak terhadap bahasa-bahasa di India dari segi status dan pilihan bahasa yang menentukan pola, struktur dan fungsi dan perkembangan bahasa itu sendiri. Bahasa-bahasa di India terpaksa berjuang untuk memastikan mendapat pengiktirafan oleh pemerintah.  Dasar Pendidikan Nasional yang diluluskan oleh Kongres India pada tahun 1920 menjadikan bahasa-bahasa di India sebagai bahasa pengantar tetapi Bahasa Inggeris kekal menjadi bahasa rasmi, pendidikan Bahasa Inggeris terus berkembang. Apabila merdeka, tidak terdapat satu pun dokumen yang mengisytiharkan ‘dasar bahasa’ India. Hal ini menimbulkan banyak masalah dalam pentadbiran negara dan terdapat beberapa akta yang memberikan ruang untuk memberikan status kepada beberapa bahasa yang terpilih dalam bahasa terjadual, bahasa rasmi, bahasa wilayah, bahasa oriental, bahasa klasik, bahasa minor, bahasa minoriti dan bahasa tribal.  Banyak penutur dalam wilayah dan daerah di India mula bergerak ke arah penggunaan Bahasa Inggeris sepenuhnya akibat globalisasi dan kemungkinan ada bahasa yang akan mati dalam proses tersebut. Malaysia masih lagi berpeluang untuk memperbaiki keadaan. Globalisasi tidak seharusnya dilihat faktor  utama untuk mengubah dasar bahasa negara tetapi kita seharusnya mempertahankan Bahasa Melayu dan memperkembangkan lagi penggunaan Bahasa Melayu agar kembali menjadi bahasa lingua franca sekurang-kurangnya di  rantau ini.

Globalisasi juga menerjah masuk ke dalam Bahasa Jerman. Christian Meier mengatakan kemasukan yang begitu banyak kata-kata Inggeris ke dalam perbendaharaan kata Bahasa Jerman merupakan unsur penting pengaruh globalisasi yang dinamakan sebagai “anglizisimes”. Beliau mendapati juga kebanyakan syarikat, sama ada yang bergerak di peringkat antarabangsa atau kebangsaan di Jerman, sudah mulai meninggalkan slogan dalam bahasa Jerman sebaliknya berpindah ke Bahasa Inggeris. Apabila kemasukan produk baharu, maka pengaruh dan kaedah baharu juga diperkenalkan melalui bahasa, sama ada dalam bahasa ibunda atau Bahasa Inggeris. Ini merupakan proses biasa yang berlaku dalam mana-mana bahasa. Bahasa yang hidup perlu menerima perubahan bagi menjamin kesinambungan bahasa tersebut. Namun demikian, beliau melahirkan kerisauan akan tiba masanya semua bahasa di dunia akan berada pada tahap bahasa kedua pada satu ketika nanti.

Di Indonesia pula, pada tahun 1920-an, penutur Bahasa Indonesia (pada ketika itu Bahasa Melayu)  berjumlah 2.8 juta daripada sejumlah 57 juta penduduknya. Pada tahun 1940-an meningkat sehingga 3.75 juta dan pada tahun 1990 meningkat menjadi 131 juta. Dengan kedudukannya sebagai bahasa nasional, kehadiran Bahasa Indonesia diterima oleh seluruh warga suku bangsa dengan tangan terbuka.  Dalam hal ini, terbukti bahawa Bahasa Indonesia mampu menjadi wahana penyatu berbagai-bagai suku bangsa yang memiliki latar sosial, budaya dan agama  yang berbeza-beza menjadi satu bangsa, iaitu bangsa Indonesia. Globalisasi memasuki alam Indonesia hingga menyebabkan berlakunya globalisasi kebudayaan yang pastinya melibatkan bahasa. Bahasa sebagai unsur budaya memainkan peranan penting memenuhi wahana keperluan ekonomi di samping keperluan lain.  Sebagai sebuah negara yang berkembang dan memiliki sumber daya alam dan budaya yang besar, Indonesia menjadi negara tumpuan bangsa asing dan berhubungan dengan Indonesia. Walaupun telah ada wadah Bahasa Inggeris untuk komunikasi antarabangsa, namun ramai antara warga asing yang mendambakan diri untuk bertutur dalam Bahasa Indonesia dalam melaksanakan kerjasamanya. Jelas sekali bahawa Bahasa Melayu juga mampu menjadi sedemikian utuh seperti Bahasa Indonesia walaupun globalisasi menerjah masuk. Untuk menghadapi persiapan itu, Bahasa Indonesia berani melakukan usaha untuk memperkaya kosa kata agar dapat menampung konsep moden setepat mungkin. Ardika (2001) berpandangan inilah peluang  yang amat baik untuk mengukuhkan Bahasa Indonesia kerana Bahasa Indonesia akan menjadi jendela bagi orang asing untuk melihat keanekaragaman budaya Indonesia melalui penguasaan Bahasa Indonesia dalam mengekspresikan kebudayaan Indonesia. Malaysia seharusnya mengambil iktibar ini dalam memperkukuhkan Bahasa Melayu. Tidak semua globalisasi itu memerlukan Bahasa Inggeris, malah peluang yang diambil oleh Indonesia dalam bidang budaya mempamerkan kesempatan yang ada digunakan dengan bijaksana.

Kita menyedari hakikat bahawa abad ke-21 ialah abad globalisasi, yakni kemajuan sains dan teknologi serta kemajuan teknologi maklumat yang cepat pacuannya hinggakan Bahasa Melayu terasa terpinggir  dalam perlumbaan tersebut.  Tambahan pula faktor sejarah memudahkan kita memberikan alasan untuk menggunakan Bahasa Inggeris kerana kita dijajah oleh Inggeris, berbeza dengan Indonesia yang dijajah oleh Belanda.  Dalam konteks Malaysia, bahasa antarabangsa ialah Bahasa Inggeris. Kepentingan Bahasa Inggeris akibat globalisasi tidak seharusnya menutup hakikat bahawa Bahasa Melayu mempunyai jumlah penutur yang besar di negara ini.  Bahasa Inggeris ialah bahasa menimba ilmu tetapi bukan bahasa ibunda. Bahasa Inggeris perlu dipelajari kerana fungsinya tetapi bukan untuk mengambilalih status Bahasa Melayu yang sedia termaktub dalam perlembagaan.  Semua negara yang berdaulat mempunyai bahasa mereka tersendiri walaupun Singapura mungkin berbeza dengan mewujudkan empat bahasa rasminya, iaitu Melayu, Inggeris, Mandarin dan Tamil.  

Di Malaysia, Bahasa Melayu ialah perhubungan antara rakyat dan mencerminkan jati diri. Daya kreativiti Bahasa Melayu dalam sastera masih lagi dalam Bahasa Melayu.  Bahasa Melayu seharusnya menjadi penggerak tamadun bangsa Malaysia. Kedinamikan Bahasa Melayu dapat dilihat dalam penciptaan istilah dan kebolehlenturan Bahasa Melayu menyerap unsur asing untuk mengungkap konsep asing harus digunakan sebaik mungkin. Kemasukan unsur asing dikawal melalui peraturan yang ditetapkan oleh pembuat dasar dan badan pelaksana (Dewan Bahasa dan Pustaka).  Inilah yang harus disemaikan di kalangan generasi hari ini agar tidak keliru dengan gelombang globalisasi hinggakan terlupa peranan Bahasa Melayu dalam mencorakkan pemikiran dan pembudayaan masyarakat Malaysia yang seharusnya mengekalkan ciri-ciri kesantunan, kehalusan, keindahan, dan keperibadian  ciri-ciri  Melayu.   

Tiada ulasan:

Catat Ulasan